Konsolidační balíček schválen Poslaneckou sněmovnou

Po dlouhém vyjednávaní vlády byl konsolidační balíček schválen poslaneckou sněmovnou a nyní jeho návrh míří do Senátu. Níže vám přinášíme přehled nejdůležitějších schválených změn.

Po dlouhém vyjednávaní vlády byl konsolidační balíček schválen poslaneckou sněmovnou a nyní jeho návrh míří do Senátu. Níže vám přinášíme přehled nejdůležitějších schválených změn.

Daň z příjmů právnických osob/účetnictví

Zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob

Sazba daně z příjmů právnických osob se zvýší ze současných 19 % na 21 %. Zvýšení sazby daně se bude vztahovat na všechna zdaňovací období po 1. lednu 2024.

Zdanění pouze realizovaných kurzových rozdílů

Od roku 2024 bude možné vyloučit ze základu daně nerealizované kurzové rozdíly, které dnes firmy musí zdaňovat. Nově se bude tento příjem považovat za daňově neúčinný. Zdaňovat se tento příjem bude až v období, kdy bude kursový rozdíl realizován. Tento režim musí být oznámen správci daně.

Možnost vedení účetnictví v cizí měně

Další změnou od nového roku je možnost vedení účetnictví nejen v domácí měně (CZK), ale i v EUR, USD a GBP, pokud je tato měna zároveň tzv. funkční měnou, tedy pokud většina transakcí účetní jednotky probíhá v dané cizí měně. Základ daně bude vycházet z účetního výsledku hospodaření v cizí měně a rovněž daň se vypočítá v cizí měně.  Měnu účetnictví lze změnit pouze k prvnímu dni účetního období.

Omezení uznatelnosti částky na pořízení osobního automobilu

Od roku 2024 bude maximální daňově uznatelná částka na pořízení osobního automobilu (kategorie M1) omezena na 2 miliony Kč. Obdobné to bude při pořízení automobilu na operativní či finanční leasing.

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Ze všech příjmů osvobozených nebo nepodléhajících zdanění v České republice se budou v Oznámení o příjmech vyplacených do zahraničí uvádět pouze licenční poplatky a podíly na zisku (bez ohledu na jejich výši). Nová úprava se však bude vztahovat pouze na příjmy, u kterých by povinnost srazit daň vznikla až po nabytí účinnosti novely. Příjmy podléhající srážkové dani se budou oznamovat za stejných podmínek jako dosud. Tuto novou úpravu by mělo být možné použít již na příjmy za rok 2023.

Tiché vino

Od roku 2024 nebude možné zahrnout do daňově uznatelných nákladů "tiché víno" poskytnuté jako reklamní nebo propagační předmět do výše 500 Kč.

Mimořádné odpisy od 1.1.2024

V období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2028 budou mimořádné odpisy uplatňovány pouze u elektromobilů. Majetek odepisovaný v tomto režimu se bude odepisovat podle dosavadních pravidel.

Daň z příjmů fyzických osob

Zaměstnanecké benefity

Daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů bude zachováno, avšak od nového roku vláda stanovila roční limit pro osvobození nepeněžních benefitů na úrovni poloviny průměrné měsíční mzdy (aktuálně 21 983 Kč pro rok 2024).

Stravování

Osvobození při poskytnutí stravování a nepeněžitého příspěvku na stravování (stravenky) bude omezeno maximální výší shodně jako peněžitý příspěvek na stravování. Při směně delší než 11 hodin umožní novela poskytnout dva příspěvky na stravování s uvedeným daňovým režimem pro osvobození. Zároveň se doplnila možnost poskytnout příspěvek na stravování u zaměstnanců, co nemají rozvrh směn (např. jednatelé) a odpracují alespoň 3 hodiny během kalendářního dne.

Sazby daně z příjmů fyzických osob

Sazby daně z příjmů fyzických osob v České republice jsou 15 % a 23 %. Vyšší sazba daně se uplatňuje, pokud souhrnný základ daně přesáhne určitou hranici. Současná hranice činí 48násobek průměrné mzdy (1 935 552 Kč pro rok 2023). Od roku 2024 by se měla hranice snížit na 36násobek průměrné mzdy (1 582 812 Kč pro rok 2024).

Pro účely zálohy na daň u zaměstnání se hranice pro aplikaci 23% sazby daně snižuje ze 4násobku průměrné mzdy (161 296 Kč pro rok 2023) na 3násobek průměrné mzdy (131 901 Kč pro rok 2024).

Zvýšení odvodů u OSVČ

Odvody na sociální zabezpečení osob samostatně výdělečně činných vzrostou zvýšením vyměřovacího základu. Zvýšení by se mělo týkat osob samostatně výdělečně činných, které podléhají minimálnímu vyměřovacímu základu (zvýšení v průběhu následujících 3 let o 5 % průměrné mzdy ročně). U osob samostatně výdělečně činných, jejichž příjmy podléhají vyššímu než minimálnímu vyměřovacímu základu, má od roku 2024 dojít ke zvýšení vyměřovacího základu ze současných 50 % daňového základu na 55 %.

Nemocenské pojištění

Odvody na sociální zabezpečení zaměstnanců se mají zvýšit o 0,6 % (zvýšení z maximálního procenta odvodů z 11 % na 11,6 % hrubé mzdy). Zaměstnanci budou touto dodatečnou platbou přispívat do systému nemocenského pojištění.

Zrušení osvobození zvýhodnění u tzv. manažerských bytů

Návrh ruší formu odměny pro vybrané zaměstnance. Přechodné ustanovení by mělo zajistit, že se zrušení nedotkne osob, které v daných bytech měly bydliště před účinností zákona.

Odložení osvobození příjmů při prodeji cenných papírů a podílů

Od roku 2025 by měl být stanoven limit pro osvobozený prodej podílů a cenných papírů v maximální výši 40 000 000 Kč za zdaňovací období. Toto omezení mělo být platné již od roku 2024, ale jeho účinnost je v návrhu odložena až na rok 2025.

Zpřesnění dohod o provedení práce

Dohody o provedení práce podle zákoníku práce jsou vyňaty z odvodu pojistného (do 10 000 Kč měsíčně). V souvislosti s návrhem zákona budou zavedeny nové horní hranice pro vynětí ze systému odvodu pojistného tak, aby se při testování těchto hranic kumulovaly všechny dohody uzavřené i s více zaměstnavateli. Za tímto účelem má být zavedena nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů a informační povinnost zaměstnanců.

Zavadění limitu pro osvobození některých příjmů

Pro zjednodušení systému osvobození drobných příjmů (např. příjem ze státního příspěvku na stavební spoření, kurzové zisky při směnách peněz, příjmy z chovu včel, příjmy z příležitostných činností, dary od jednoho dárce) má být zaveden souhrnný limit pro osvobození příjmů ve výši 50 000 Kč za zdaňovací období, který by se měl vztahovat na jednotlivé druhy ostatních příjmů.

Zpřísnění slevy na manžela/(ku) a zrušení vybraných slev

Momentálně si může poplatník uplatnit slevu na dani na manželku či manžela s vlastním ročním příjmem nižším než 68 000 Kč, pokud manželé žijí ve společné domácnosti. Podle nové právní úpravy se uplatnění slevy na dani bude týkat pouze poplatníků žijících ve společné domácnosti s dítětem do 3 let věku.

Daňová sleva za umístění dítěte a daňová sleva na studenta budou zrušeny.

Užití bezemisního vozidla k soukromým účelům

Zdanění nepeněžitého příjmu zaměstnance u bezemisního osobního automobilu, který bude používán jak za pracovním účelům, tak i soukromým bude činit 0,25 % ze vstupní ceny automobilu.

DPH

V souvislosti s omezením uznatelnosti částky u pořízení automobilů z pohledu daně z příjmů dojde také k omezení uplatnění odpočtu DPH. V případě pořízení osobních automobilů bude možné uplatnit nárok na odpočet maximálně ve výši 420 000 Kč. Jedná se o částku DPH, která připadá na pořízený automobil ve výši 2 000 000 Kč bez DPH.

Od roku 2024 budou aplikovány pouze dvě sazby DPH, a to základní 21 % a snížená 12 %. To povede k přeřazení některého zboží a služeb do jiné sazby.

Vybrané zboží a služby, u kterých se sazba DPH sníží z 15 % na 12 %:

 • potraviny,
 • kohoutková voda,
 • zdravotnické prostředky,
 • dětské autosedačky,
 • nemovitosti pro sociální bydlení,
 • stavební práce u rodinných a bytových domů,
 • pohřební služby.

Zboží a služby, u kterých se sazba DPH sníží z 21 % na 12 %:

 • příležitostná (nepravidelná) hromadná autobusová doprava osob,
 • zdravotnické a diagnostické prostředky na jedno použití a jejich opravy.

Vybrané zboží a služby, u kterých se sazba DPH zvýší z 10 % na 12 %:

 • ubytovací a stravovací služby,
 • vodné a stočné,
 • teplo a chlad,
 • léky,
 • noviny, časopisy a jejich půjčování nebo nájem,
 • vstupenky na sportovní a kulturní akce,
 • služby tureckých a parních lázní, saun a solních jeskyní.

Vybrané zboží a služby, u kterých se sazba DPH zvýší z 10 % nebo 15 % na 21 %:

 • většina nápojů vč. točeného piva,
 • kadeřnické služby,
 • služby autorů a umělců,
 • sběr, přeprava a ukládání komunálního odpadu,
 • opravy obuvi, oděvů, koženého zboží a jízdních kol,
 • úklidové práce v domácnosti,
 • palivové dříví,
 • řezané květiny.

Tištěné a elektronické knihy budou nově osvobozeny od DPH s nárokem na odpočet. Půjčování a nájem těchto knih bude také podléhat tomuto osvobození. 

Spotřební daně

Spotřební daň z lihu

Postupné navyšování spotřebních daní z lihu proběhne během 3 let, a to navýšením 10 % v roce 2024, 10 % v roce 2025 a 5 % v roce 2026. Rovněž se zvýší zajištění daně z lihu pro provozovatele daňového skladu. 

Spotřební daň z nikotinu

Dle návrhu by mělo dojít k nárůstu zdanění tabákových výrobků a alternativních výrobků (např. elektronické cigarety, nikotinové sáčky apod.) v průběhu následujících 4 let. Pro rok 2024 se zvyšuje spotřební daň z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos o 10 %, v roce 2025, 2026 a 2027 každý rok o 5 %. Zvýšení daně u elektronických cigaret má proběhnout ve schématu 2,5 + 5,0 + 7,5 + 10 Kč/1 ml náplně, u nikotinových sáčků ve schématu 0,4 + 0,8 + 1,2 +1,7 Kč/g. Kromě toho návrh zahrnuje 15% zvýšení daně ze zahřívaného tabáku každý rok od roku 2024 do roku 2027.

Spotřební daň z minerálních olejů

Ruší se osvobození leteckých pohonných hmot pro jakoukoliv vnitrostátní přepravu (včetně letecké záchranné služby).

Daň z nemovitostí

Sazby daně z nemovitých věcí vzrostou v průměru na 1,8násobek stávajících sazeb. Veškerý příjem
z daní z nemovitých věcí zůstane obcím. Zároveň obce dostanou větší pravomoc ve zdanění zemědělských pozemků. Nově se také zavadí inflační koeficient, který bude automaticky zvyšovat daň z nemovitostí o inflaci za předchozí období. 

Daň z hazardních her

Od roku 2024 se zvýší daň na 1 herní automat na 13 400 Kč (z původních 9 200 Kč). Změní se také přerozdělení výnosů této daně. Nově stát získá 55 % ze všech výnosů a zbytek se rozdělí obcím dle stanovených kritérií.

U hazardních her se daňová sazba zvyšuje na 30 % (z původních 23 %). Sazba daně u loterií a technických her zůstává 35 %.