Článek:

Monitoring vybrané legislativy: březen 2023

15.03.2023

Lukáš Voráček |
Petr Linx, Senior Manager |

INFORMACE ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY 

Ministerstvo financí ČR

Finanční zpravodaj číslo 3/2023

  • Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám. 

  • Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie 
    https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2023/financni-zpravodaj-cislo-3-2023-50422/ 

Finanční správa má novou generální ředitelku 

Generální finanční ředitelství, které stojí v čele Finanční správy (dále GFŘ), bude mít od 1.3.2023 novou generální ředitelku. Bude jí Simona Hornochová, kterou do funkce jmenuje ministr financí Zbyněk Stanjura. Nová šéfka Finanční správy vzešla vítězně z výběrového řízení, které vyhlásilo Ministerstvo financí letos 3. ledna dle služebního zákona. 
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2023/financni-sprava-ma-novou-generalni-redit-50374/

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Kamerunem

Ministerstvo financí ČR oznamuje na základě informací obdržených ze ZÚ ČR v Abuje, že dne 7. února 2023 byla v Yaoundé podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. 
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/zakladni-informace/2023/informace-k-podpisu-smlouvy-o-zamezeni-d-50295/

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Sněmovna schválila novelu zákona Lex Ukrajina. Přinese lepší zacílení podpory a jednodušší administrativu.
Humanitární dávka se nově naváže na životní minimum, bude možné o ni žádat pouze on-line a dostanou ji jen ti, co ji opravdu potřebují. Novelu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Solidární příspěvek zůstane do letošního června nezměněn.  
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/snemovna-schvalila-novelu-zakona-lex-ukrajina-prinese-lepsi-zacileni-podpory-a-jednodussi-administrativu 

Projekt EURES+3Z Up! zkvalitní služby Úřadu práce a zatraktivní pracovní trh nejen pro zahraniční pracovníky 

Služby Úřadu práce ČR pomůže do budoucna zlepšit nový projekt EURES+3Z Up!. Poskytované aktivity v oblasti zaměstnanosti se zásluhou projektu stanou dostupnější také cizincům, včetně držitelů dočasné ochrany, kteří do České republiky utíkají před válkou na Ukrajině. Součástí projektu bude digitalizace vybraných služeb úřadů práce a také rozvoj mezinárodní spolupráce. 
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/projekt-eures-3z-up-zkvalitni-sluzby-uradu-prace-a-zatraktivni-pracovni-trh-nejen-pro-zahranicni-pracovniky 

 

Finanční správa

K povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky 

V souvislosti s rozšířením okruhu osob, kterým se datové schránky zřizují „automaticky“ (resp. bez ohledu na vůli osoby, které je datová schránka zřizována) ze zákona, ke kterému došlo k 1. lednu 2023, může především u OSVČ dojít k nejasnostem při podávání daňových přiznání a k chybnému podání (listinnou namísto elektronickou formou). 
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane-elektronicky/datove-schranky/k-povinnosti-osvc-podat-danove-priznani 

Upozornění k tiskopisům 2022 

Upozornění k tiskopisům přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022 je vyvolané nejen legislativní úpravou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ale i novelizací zákonů souvisejících. Došlo například dočasně ke zvýšení částky, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě bezúplatného plnění (daru). Za zdaňovací období roku 2022 lze podle § 15 odst. 1 ZDP od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně. V DAP DPFO lze zmíněnou částku uplatnit na ř. 46 (ve zkráceném formuláři DAP DPFO na ř. 25). V § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP byla základní sleva na poplatníka pro rok 2022 zvýšena na částku 30 840 Kč. V DAP DPFO lze zmíněnou částku uplatnit na ř. 64, resp. na ř. 36 u zkráceného formuláře DAP DPFO. 
Více ZDE 

Stanovisko k podání nezletilého - Smí nezletilá osoba samostatně (tj. bez zákonného zástupce) jednat při správě daní? 
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2016_Stanovisko_k_podani_nezletileho.pdf 

 

Česká správa sociálního zabezpečení a kancelář zdravotního pojištění

Osoby v invalidním důchodu mohou získat výchovné až poté, co jim vznikne nárok na starobní důchod 

Poživatelé invalidního důchodu nemají nárok na výchovné. Nárok na zvýšení důchodu jim může vzniknout až ve chvíli, kdy jim je přiznán starobní důchod nebo se invalidní důchod automaticky v jejich 65 letech transformuje na starobní důchod. V článku je uveden přehled nejčastějších možných situací včetně příkladů. 
https://www.cssz.cz/web/cz/-/osoby-v-invalidnim-duchodu-mohou-ziskat-vychovne-az-pote-co-jim-vznikne-narok-na-starobni-duchod 

Zaměstnavatelé zpozorněte: Již brzy do svých datových schránek obdržíte informace o změnách v pojistném pro rok 2023 

V souvislosti s dřívějším odchodem do důchodu tzv. zdravotnických záchranářů a členů jednotek hasičského záchranného sboru podniku se zavádí pro jejich zaměstnavatele vyšší odvod pojistného. Od února 2023 budou mít zaměstnavatelé možnost uplatnit slevu na pojistném za specifické skupiny zaměstnanců. Veškeré potřebné informace se zaměstnavatelé dozvědí prostřednictvím svých datových schránek. https://www.cssz.cz/web/cz/-/zamestnavatele-zpozornete-jiz-brzy-do-svych-datovych-schranek-obdrzite-informace-o-zmenach-v-pojistnem-pro-rok-2023 

Už rok mohou OSVČ využívat službu Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ na ePortálu ČSSZ, která nahradila rozesílání tzv. inventur pohledávek 
https://www.cssz.cz/web/cz/-/uz-rok-mohou-osvc-vyuzivat-sluzbu-informace-o-zaplacenych-zalohach-na-duchodove-pojisteni-osvc-na-eportalu-cssz-ktera-nahradila-rozesilani-tzv-inventu 

 

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program VIRTUÁLNÍ PODNIK - vyhlášení se již blíží 

Cílem výzvy je podpořit využívání digitálních technologií v českých podnicích a zvýšit tak úroveň digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů. S dotačním programem Virtuální podnik lze koupit hardware a software do firmy o více než polovinu levněji. Například servery, kancelářské počítače a software, bezpečnostní systémy, QR čtečky nebo cloudové služby a modemy. Příjem žádostí bude spuštěn v průběhu března.  
https://www.enovation.cz/eu-dotace/operacni-program/optak/virtualni-podnik/