Monitoring vybrané legislativy: leden 2023

INFORMACE ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY 

Ministerstvo financí ČR

Finanční zpravodaj číslo 18/2022

 

Celní správa ČR

Změny v dopravách vybraných výrobků v režimu volného daňového oběhu

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn pod č. 179/2022 zákon (dále jen „novela“), kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Novelou dochází ke změnám při přijímání a odesílání zásilek vybraných výrobků dopravovaných v režimu volného daňového oběhu mezi členskými státy EU. Celá informace je k dispozici na zde.

https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/aktuality/Stranky/Zm%C4%9Bny-v-doprav%C3%A1ch-vybran%C3%BDch-v%C3%BDrobk%C5%AF-v-re%C5%BEimu-voln%C3%A9ho-da%C5%88ov%C3%A9ho-ob%C4%9Bhu.aspx

 

Finanční správa

Pokyn č. GFŘ-D-59 (bývalý GFŘ-D-22) k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. Tento pokyn nahrazuje Pokyn č. GFŘ-D–22.
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/Pokyn_c_%20GFR_D_59.pdf

Finanční správa zveřejnila tiskopisy pro rok 2023

Mezi nově zveřejněnými tiskopisy je například i nové Oznámení o vstupu do paušálního režimu.
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2022/financni-sprava-zverejnila-tiskopisy

Informační shrnutí a odpovědi na dotazy k datovým schránkám

V reakci na to, že k 1. lednu 2023 má novelou zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů dojít (nicméně tomu tak nakonec být nemusí – viz dále) k rozšíření okruhu osob, kterým se datové schránky zřizují „automaticky“ ze zákona, byl ke stejnému datu novelizován daňový řád.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane-elektronicky/datove-schranky/informacni-shrnuti-a-odpovedi-na-dotazy

Energetická krize ve vztahu k převodním cenám

V prostředí nadnárodních korporací vyvstávají otázky, jak toto navýšení cen promítnout do vnitroskupinových transakcí. Diskutována je zejména otázka zohlednění či nezohlednění těchto narůstajících nákladů v konstrukci převodní ceny nízkorizikových entit vůči ostatním podnikům ve skupině.
https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-dane/prevodni-ceny-zdanovani-nadnarodnich-spolecnosti/energeticka-krize-ve-vztahu-k-prevodnim

Informace o významných změnách v zákoně o daních z příjmů, které se týkají fyzických osob za zdaňovací období roku 2022
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/zmeny-v-zakone-o-danich-z-prijmu-FO-2022

Informace pro poplatníky, fyzické osoby ke změnám v zákoně o daních z příjmů pro zdaňovací období roku 2023
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/informace-fo-zmeny-v-zakone-o-danich-z-prijmu-2023

Otázky a odpovědi k DAC7
https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-dane/dac7/otazky-a-odpovedi-k-dac7

Zrušení elektronické evidence tržeb od 1. 1. 2023
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2022/zruseni-elektronicke-evidence-trzeb-od

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Novinky od roku 2023: MPSV přináší kompletní souhrn

Se začátkem roku 2023 vejde v platnost řada legislativních novinek z gesce MPSV, které se týkají státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo například důchodů. Změny se připravují také v oblasti zaměstnanosti. Klíčová bude zejména další úprava příspěvku na bydlení, zvýšení minimální mzdy nebo zefektivnění lékařské posudkové služby.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_novinky2023_161222+%281%29.pdf/c4b936fc-76c3-4937-02c7-d45fdeb566a3

 

Připravovaná legislativa

Prezident

Prezident republiky podepsal ratifikační listiny

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dne 8. 12. 2022 ratifikační listiny ke Smlouvě mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení, ke Smlouvě o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem a ke Smlouvě mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o sociálním zabezpečení.

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-podepsal-ratifikacni-listiny-16737#from-list