Článek:

Monitoring vybrané legislativy: listopad 2022

14.11.2022

Lukáš Voráček |
Petr Linx, Senior Manager |

Připravovaná legislativa

SENÁT ČR

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní

Senát dne 3.11.2022 schválil novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Návrh implementuje směrnici Rady EU o správní spolupráci v oblasti daní, tzv. směrnici DAC 7, která reaguje na dynamicky se měnící podmínky v oblasti digitálních platforem. V současnosti totiž orgány daňové správy členských států EU nemají dostatek informací k tomu, aby mohly správně vyměřit daň z příjmů z dosažených obchodních činností prováděných prostřednictvím digitálních platforem, jako jsou Liftago, Airbnb, Uber, Bolt aj. Novela taktéž zavádí možnost provádět společné daňové kontroly za účasti daňových orgánů více členských států EU.

 

Schválená legislativa

SBÍRKA ZÁKONŮ ČR 

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023
Byly zveřejněny nové tiskopisy, zejména přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2022, tiskopisy ke spotřební dani, vyúčtování závislé činnosti a další. Dále také přiznání k dani silniční, které doznalo úpravy.

 

INFORMACE ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY 

Ministerstvo financí ČR

Limit pro registraci k DPH a využívání paušální daně vzroste na dva miliony
Poslanecká sněmovna dne 25.10. poslala do 3. čtení návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Na dvojnásobek od příštího roku vzroste také podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/limit-pro-registraci-k-dph-a-vyuzivani-p-47457/
 

Finanční zpravodaj číslo 13/2022

  • Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
  • Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2022/financni-zpravodaj-cislo-13-2022-49015/
 

České předsednictví úspěšně dokončilo projednávání nařízení o trzích s kryptoaktivy

Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu dne 10.10.2022 potvrdil, že obchodování s kryptoaktivy díky klíčovému nařízení MiCA získá pevná a spolehlivá pravidla na ochranu spotřebitele. Kryptoaktiva rozdělí do tří skupin dle jejich krytí a míry regulace. Ta se bude týkat jak vydavatelů kryptoměn, tak obchodníků.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/ceske-predsednictvi-uspesne-dokoncilo-pr-49002/
 

MF představilo na začátku října parametry mimořádné daně z neočekávaných zisků

Dočasná mimořádná daň by měla platit od 1. ledna 2023 po dobu 3 let (tj. 2023-2025) pro mimořádně ziskové společnosti z oblasti výroby a obchodu s energiemi, bankovnictví, petrolejářství a těžby fosilních paliv.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/mf-predstavilo-parametry-mimoradne-dane-48951/
 

Finanční správa

Analýza zábavních internetových platforem potvrdila nedostatky u zdaňování příjmů tuzemských daňových poplatníků
Sekce daňové kontroly a analytiky Generálního finančního ředitelství realizovala analýzu vybraných daňových subjektů využívajících ke své činnosti internetové platformy, které umožňují dosahovat zdanitelný příjem na základě jimi publikovaného obsahu (např. YouTube a Twitch). Při zpracování dat a informací získaných v souladu s platnou legislativou byly detekovány daňové subjekty, které řádně nepřiznaly, a tedy ani neodvedly daň z příjmů plynoucích z provozování živého vysílání (streamování) či zveřejňování videí prostřednictvím platforem Twitch nebo YouTube, případně z dalších příjmů (např. z prodeje produktů s logem, smluvních produktů, darů od sponzorů apod.). V některých případech tyto subjekty neodvedly ani daň z přidané hodnoty.
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2022/analyza-zabavnich-internetovych

Informace pro plátce a poplatníky daně ze závislé činnosti o zvýšení průměrné mzdy pro rok 2023 v souvislostech zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • Průměrná mzda pro rok 2023 činí 40 324 Kč.
  • 48násobek průměrné mzdy činí 1 935 552 Kč.
  • Pro účely výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti podle § 38h ZDP, 4násobek průměrné mzdy činí 161 296 Kč.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2022/informace-pro-platce-a-poplatniky-dane

Změny v placení paušální daně na rok 2023

Jedná se pouze o navýšení měsíčních částek v souvislosti s paušální daní. Od ledna 2023 se pro poplatníky v paušálním režimu mění paušální zálohy v celkovou výši 6 208 Kč za kalendářní měsíc. Další informace, související s navrženou novelou institutu paušální daně, která je nyní v legislativním procesu, budou zveřejněny na webu Finanční správy po vydání novely zákona ve Sbírce zákonů.
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/obecne-informace

Generální finanční ředitelství zveřejnilo nový nepovinný tiskopis Oznámení o získání prostředků, které budou nebo byly použity na obstarání vlastní bytové potřeby – tiskopis 25 5259 – vzor č. 1
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/generalni-financni-reditelstvi

Nová oznamovací povinnost provozovatelů platforem sdílené ekonomiky od ledna 2023

V souvislosti s implementací směrnice Rady 2021/514/EU, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (tzv. DAC7), do zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se od 1. 1. 2023 zavádí mj. nový druh oznamovací povinnosti provozovatelů platforem sdílené ekonomiky o oznamovaných činnostech vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím těchto platforem.
https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-dane/dac7/nova-oznamovaci-povinnost-provozovatelu