Článek:

Úprava sankcí za kontrolní hlášení

20.10.2022

Igor Pantůček, Partner, Head of VAT |

Od 1. 1. 2023 má platit připravovaná novela zákona o DPH. V jejím rámci by mělo, kromě navýšení obratu pro registraci, dojít i k úpravě sankcí za kontrolní hlášení.

V současné době platí, že pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

  • 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

Což jsou sankce drakonické. Např. o 1 den opožděná reakce na výzvu, ve které správce daně vyzve plátce daně, aby odstranil chyby v kontrolním hlášení, nebo potvrdil jeho pravdivost, „stojí“ plátce daně 30 000 Kč. A to nekomentuji, že lhůta je v současné době stanovena v délce 5 kalendářních dnů.

Připravovaná novela DPH upravuje uvedené sankce tak, že v případě:

  • fyzické osoby,
  • s.r.o. s jediným společníkem, který je fyzickou osobou a
  • každého plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím

by měla být sankce uložena v poloviční výši.

Ve zmiňovaném případě by tedy sankce nebyla 30 000 Kč, ale jen 15 000 Kč. I to je bezesporu pro mnohé plátce daně vysoká sankce, ale ve spojení s možností požádat o její prominutí se mi navrhovaná změna jeví jako rozumná.