Článek:

ESEF: nová povinnost pro kótované společnosti

30.12.2021

Lukáš Hendrych, Partner |
Martin Hořický, Partner |

Od 1. ledna 2020 musí emitenti kótovaní na regulovaných trzích EU připravit a zveřejnit své konsolidované účetní závěrky v tzv. evropském jednotném elektronickém formátu ESEF (European Single Electronic Format). 

Konkrétně to znamená, že budou muset své výroční zprávy publikovat ve formátu XHTML. A dále společnosti, které sestavují konsolidovanou účetní závěrku dle IFRS, ji budou muset označovat (tagovat) pomocí XBRL formátu.

Cílem ESEF je sjednocení konsolidované účetní závěrky v rámci EU a také její jednodušší zpracování. Jednotlivé části tedy musí být sémanticky označeny prostřednictvím taxonomie XBRL pro Mezinárodní standardy výkaznictví (IFRS) a zveřejněny pomocí formátu XHTML (spojení je označováno jako iXBRL). Celý výstup musí být strojově čitelný a zcela odpovídat definovanému formátu.

Samotné zavedení ESEF bude mít dopad na interní procesy ve společnostech a následné vypracování podkladů. Splnění požadavků ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) bude podléhat i ověření auditorem, který rozšiřuje i rozsah prací spojených s procesem účetního výkaznictví.

Důležitým principem celého ESEF je validní označení dle definovaných značek (tagů) a následný export do formátu XHTML (eXtensible HyperText Markup Language). Tento formát je běžně využíván a lze jej otevřít pomocí každého standardního webového prohlížeče. Jednotlivé části ve výroční zprávě pak budou označeny pomocí XBRL tagů. Díky tomu bude uživatel výroční zprávy moct jednoduše vyhledávat a prostřednictvím různých nástrojů také analyzovat obsah výroční zprávy. Další velkou výhodou takového tagování je jazyková nezávislost. Díky tomu bude možné porovnávat číselné údajů v účetních závěrkách různých firem v různých jazycích.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vytvořil příručku pro vykazování dle ESEF a vydal sadu dokumentů o taxonomii dle ESEF, které mají společnostem s přípravou pomoci. Očekávám, že v dalších letech budou tyto pokyny na základě praktických zkušeností aktualizovány.

Jako největší riziko vidím to, že je potřeba upravit stávající procesy společností tak, aby bylo vůbec reálné stihnout dodat výstupy dle požadavků v požadovaném čase. Příprava účetních závěrek a výročních zpráv zabere hodně času a schvalování, k tomu nyní navíc přibývá nová povinnost označování. Samotné zpracování totiž nebude na několik hodin, ale spíše dní.