Novinky ve vztahu k nároku na kompenzační bonus

Kompenzační bonus představuje přímou podporu podnikatelům poškozeným nejen dopady vládních opatření, ale i v důsledku pandemie jako takové. Na konci února prošel legislativním procesem nový zákon, který navazuje na dosavadní podobu této podpory. Kromě jiných drobnějších změn došlo k navýšení částky podpory ze současných 500  Kč na 1000 Kč denně. Schválená právní úprava nového kompenzačního bonusu je v mnoha ohledech obdobou současné úpravy dle zákona č. 461/2020 Sb., má však představovat jednodušší a přehlednější nástroj pro širší okruh žadatelů.

Kompenzační bonus dle zákona č. 461/2020 Sb.

Dle dosavadní právní úpravy je pro posouzení existence samotného nároku nutné určit, zda více než 50 % příjmů žadatele pocházelo v období od 1. 6. do 30. 9. 2020 z konkrétní činnosti. Pokud ano, pak pro vznik nároku na kompenzační bonus je podstatné, aby právě tato dominantní činnost byla zakázána či alespoň z 80 % omezena.

Jak je možné o bonus požádat?

K získání kompenzačního bonusu dle této původní právní úpravy je potřeba vyplnit Žádost o kompenzační bonus – ať už online, nebo prostřednictvím tištěného formuláře. Vyplněná žádost se podává na místně příslušném finančním úřadě, a to e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), prostřednictvím pošty či osobně na podatelnách. Je nutné dodržet následující lhůty:

 

Označení

Bonusové období

Lhůta pro podání žádosti

5. bonusové období

25. 12. 2020 - 23. 1. 2021

lze podat do 24. 3. 2021

6. bonusové období

24. 1. 2021 - 15. 2. 2021

lze podat do 16. 4. 2021

 

„Nový“ kompenzační bonus dle zákona č. 95/2021 Sb.

„Nový“  zákon o kompenzačním bonusu předpokládá, že kompenzační bonus bude vyplácen minimálně za únor a březen, a to zpětně (bonusovým obdobím je zde jeden kalendářní měsíc). Vláda může následně stanovit jako bonusové období i další kalendářní měsíce v roce 2021 za předpokladu, že v těchto měsících budou trvat krizová opatření. Není již však nutné, aby byl vyhlášen nouzový stav.

„Nový“ kompenzační bonus, tak jako dosavadní kompenzační bonus, představuje vratku daně z příjmů, kterou budou vyplácet finanční úřady. Již v průběhu legislativního procesu  Ministerstvo financí informovalo, že se bude opět jednat o obdobný formulář jako v případě dosavadního kompenzačního bonusu.

Kromě odlišné výše bonusu, tedy částky 1000 Kč za den, zavádí nová právní úprava odlišný způsob prověřování podmínky vzniku nároku. Propad příjmů z prodeje zboží či služeb bude nově odvislý od kalendářního měsíce předcházejícího danému bonusovému období. Příjmy tohoto měsíce budou porovnány s měsíčním průměrem příjmů za čtvrtletní srovnávací období z doby před zaváděním omezujících opatření. V případě, že ze srovnání vyplyne, že propad příjmu dosáhnul alespoň 50 %, vznikne žadateli nárok na kompenzační bonus. Způsob prověřování je jasnější na konkrétním případě: ve vztahu k žádosti o kompenzační bonus za měsíc únor 2021 bude nutné srovnat příjmy za leden 2021 s měsíčním průměrem za období listopad 2019, prosinec 2019 a leden 2020.

Překrývání bonusových období

Pokud žadatel podá žádost dle stávajících pravidel za 6. bonusové období (od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021), za které obdrží 500 Kč denně, a současně požádá také o „nový“ kompenzační bonus, poté se při předepsání obou bonusů provede vzájemné započtení. Jinými slovy, žadatel bude moci celkově získat 1000 Kč. Částky obou bonusů se nesčítají (podnikatel nedostane 1500 Kč za den), ale ani nehrozí situace, kdy by podnikatel ztratil po předchozí výplatě bonusu 500 Kč nárok na zbylou část do celkové výše 1000 Kč.

 

Kateřina Moravcová, Advokátní koncipient
katerina.moravcova@bdolegal.cz