Článek:

Hlavní daňové a účetní změny 2023

19.01.2023

Jiří Jandečka, Partner |

Kolegové si v dalších článcích tohoto vydání newsletteru pro vás připravili hlavní novinky z oblasti DPH a daně z příjmů pro rok 2023. Pokusím se stručně a přiléhavě na kolegy navázat s dalšími změnami, které pro nás zákonodárci nachystali nejen v oblasti daní, účetnictví a souvisejících předpisů pro rok 2023.

Novela zákona o elektronických úkonech – datové schránky (DS)

 • Rozšiřuje se povinnost používání DS pro další právnické osoby zapsaných v registru – spolkovém, nadačním, ústavy, SVJ, obchodním a obecně prospěšných společností. Tyto osoby (například společenství vlastníků jednotek, spolky) mohou očekávat do konce března 2023 obálku s přístupovými údaji do datové schránky.
 • Stejný osud jako v předešlém bodu dopadl i na fyzické osoby podnikatele. Na poslední chvíli se povinnosti povinného používání datových schránek vyvlékly fyzické osoby nepodnikatelé, kteří se přihlásí k „virtuálnímu“ prostředí k prokázání totožnosti (bankovní identitou, elektronickým občanským průkazem apod.).
 • Novela daňového řádu se raději zřetelně připravila a jasně novelou stanovila, že povinnost podávat daňová přiznání elektronickou formou se vyhne fyzickým osobám nepodnikatelům.

Elektronická evidence tržeb (EET)

 • Bylo to napínavé, ale v posledních dnech roku 2022 skutečně došlo k schválení a tím i ukončení povinnosti elektronicky evidovat tržby od roku 2023.Tato povinnost byla do konce roku 2022 v důsledku pandemie covidu pozastavena.

Zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků

 • V lednu 2023 došlo k navýšení všech sazeb spotřební daně z tabákových výrobků a zahřívaných tabákových výrobků, a to shodně o 5 %.

Výrazná obměna silniční daně

 • Novela silniční daně zavedla převratné změny v roce 2022, nicméně převážná část změn se promítne reálně v daňovém přiznání podávaném k 31. 1. 2023.
 • Snad jen pro připomenutí uvádím skutečnost, že došlo zcela ke zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních automobilů do 12 tun. Nákladní auta jsou vymezena kategorizací N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 a O4, pokud jsou registrovány v ČR.

Novela zákona o významné tržní síle

 • Novela implementuje unijní směrnici o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinářském řetězci.
 • Po novelizaci bude mít tzv. tržní sílu jakýkoliv odběratel v celém řetězci, pokud jeho obrat přesahuje 2 miliony EUR (doposud 5 miliard korun – což splňovalo tak zhruba 10 obchodních řetězců) a současně převyšuje obrat dodavatele.

Daňové milostivé léto

 • Mělo by trvat v období od 1. 7 .2023 do 30. 11. 2023.
 • Týkat se bude patrně dluhů do září 2022.
 • Okruh osob a druhy nedoplatků budou, doufejme, upřesněny a legislativně schváleny v prvních měsících letošního roku.
 • Nová amnestie se bude patrně týkat například i České správy sociálního zabezpečení a možná se přidají i některé další státní instituce.

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní – DAC7

 • Zavádí se nová oznamovací povinnost provozovatelů platforem o oznamovaných činnostech vykonávaných oznamovacími prodejci prostřednictvím těchto platforem.
 • Týká se činností – poskytování nemovitých věcí, poskytování dopravního prostředku, prodej zboží a osobní služby (právní, účetní či manažerské poradenství).
 • Směrnice je účinná již od roku 2023 a první hlášení budou muset být provedena do konce ledna 2024.

Novela energetického zákona a stavebního zákona

 • Koncem roku 2022 schválila Poslanecká sněmovna změny v těchto předpisech týkajících se staveb obnovitelných zdrojů energie do 50 kilowatt (kW), kdy již nebude třeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Očekává se, že i další schvalování této změny ve zbytku legislativního procesu proběhne bezproblémově.

Zvýšení sazby pojistného u záchranářů a podnikových hasičů

 • Opatření, které souvisí s dřívějších odchodem do důchodu těchto skupin. Dojte tímto k účasti zaměstnavatelů na financování důchodu těchto osob, které budou odcházet do důchodu dříve.
 • Zvýšení důchodového pojištění bude postupné. První rok o 2 %, ve druhém o 3 %, ve třetím o 4 % a ve čtvrtém o konečných 5 %.

Sleva na pojistném při zkráceném úvazku

 • Od února 2023 budou moci zaměstnavatelé využít možnost slevy na sociálním pojištění, pokud zaměstnají pracovníky, kteří jsou mladší 21 let, jsou starší 55 let, pečují o dítě do 10 let, jsou zdravotně postižení, případně čerstvě absolvovali rekvalifikaci.
 • Sleva bude moci být uplatněna u zaměstnance, který pracuje 8 až 30 hodin týdně a bude se odečítat od sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, a to ve výši 5 % vyměřovacího základu zaměstnance.

Změna minimální mzdy

 • Od ledna 2023 se minimální mzda zvýšila na 17.300 Kč.
 • Prověřte si, kde všude může mít tato změna na vás dopad. Může jít například o hranici osvobozeného důchodu, který bude činit pro rok 2023 částku 51.900 korun měsíčně.
 • Touto úpravou se změní částka daňové slevy na tzv. umístění dítěte v předškolním zařízení. Pro rok 2023 se pak bude jednat o částku 17.300 Kč. (za rok 2022 nás ještě ovšem čeká roční zúčtování, či daňové přiznání a zde ještě uplatníme maximálně 16.200 Kč).

E-shop nesmí zapomenout se připravit na tzv. „tlačítkovou“ novelu

 • Novela zasahuje do celého nákupního procesu různými informačními povinnostmi. Přes různé textace tlačítek, jimiž je činěna objednávka, a to až k zaslání potvrzení o uzavření smlouvy.
 • Pokud se e-shop bude chtít vyvarovat neplatnosti smlouvy, musí mít jednoznačně na tlačítku uvedeno „Objednávka zavazující k platbě“.

Změna stravného od ledna 2023 vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí

 • Aktualizujte si sazby stravného od ledna 2023 dle vyhlášky č. 467/2022 Sb.
 • Příkladně uvádím sazbu základní náhrady u osobního automobilu, která se zvýšila z původních 4,7 korun za jeden km jízdy na částku 5,2 Kč/km. Dále nezapomeňte tam, kde již používáte auta na elektrický pohon, možnosti využívat průměrnou cenu. Tato činí
  6 Kč/kWh.

Odvod z nadměrných příjmů výrobců elektřiny

 • Koncem listopadu 2022 byla schválena novela energetického zákona, jež zavedla odvod z nadměrných příjmů pro výrobce elektrické energie.
 • Změna je účinná již od 1. 12. 2022.
 • Poplatníky odvodu jsou výrobci a případní zprostředkovatelé účastnící se velkoobchodních trhů s elektřinou jménem výrobců.
 • Předmětem odvodu je nadměrný příjem výrobce, který se stanoví jako rozdíl mezi skutečně realizovaným příjmem a stropem tržního příjmu. Zákon nicméně vyjímá z předmětu celou řadu příjmů z prodeje elektřiny, a proto doporučujeme potenciálním poplatkům tohoto odvodu, aby se s touto úpravou blíže seznámili či nás kontaktovali.

Co lze například očekávat v dalších měsících roku 2023 či počátkem roku 2024?

 • Připravuje se nový zákon o účetnictví, který je již napsán a v roce 2023 by měl proběhnout legislativní proces schválení s tím, že účinnost se plánuje od roku 2024. Ruku v ruce s tímto zákonem proběhne i například kompletní změna všech navazujících vyhlášek.
 • V roce 2023 by měla probíhat legislativní práce na zákoníku práce při úpravě tzv. home-office. Zde je nutné konečně stanovit jisté mantinely, které doposud zcela schází. Připravuje se například stanovení jistého paušálu, který by obdržel zaměstnanec od zaměstnavatele za užívání soukromých prostor, který by měl být daňově uznatelný a zároveň osvobozený u zaměstnance. Dále se na jedné straně bude moci ve specifických situacích home-office zaměstnavatelem nařídit, ale na druhé straně bude moci zaměstnanec v určitých situacích o home-office zaměstnavatele požádat s tím, že jeho odmítnutí by zaměstnavatel musel písemně vysvětlit. Přesná kritéria jsou stále v diskuzi na vládní úrovni.
 • Připravuje se novela zákona o investičních pobídkách a ta by měla mimo jiné zrušit povinnost předkládat vládě k projednání každou žádost o investiční pobídku. Rozhodovat by tedy znovu mělo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vrátí se stav před 2019. (Vládě zůstanou strategické investice). Důvodem je značné prodloužení procesu rozhodování o investiční pobídce. Doba schvalování investiční pobídky se z původních 3 až 5 měsíců prodloužila na 9 až 12 měsíců. Snad jen na okraj o nutnosti této změny svědčí i to, že v roce 2020 bylo uděleno 27 pobídek, v roce 2021 již jen 14 a v roce 2022 pouze 1.
 • Musíme se všichni detailně seznámit s tím, co na poslední chvíli zůstalo, nebo naopak nezůstalo v novém pokynu D – 59, který nahradil pokyn D – 22 upravující jednotný postup při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů. Pokyn byl zveřejněn teprve v posledních dnech roku 2022, kdy jej GFŘ zveřejnilo na svých internetových stránkách a nabývá účinnosti 1 ledna 2023.