arrow_upward

Transferové (převodní) ceny

Transferové (převodní) ceny

Převodní ceny jsou dnes zásadním tématem všech firem. Transakce v rámci skupin nadnárodních či lokálních společností významně ovlivňují výsledky a tím i daňové povinnosti jednotlivých subjektů. Jedná se o českou daňovou správou velmi sledovanou oblast. V případě, že převodní ceny jsou zdokumentované nedostatečně, může se kontrola stát velmi zdlouhavým a nepříjemným procesem, který může vyústit v doměření daně, penále či úrok z prodlení.

Navíc správné nastavení převodních cen není pouze daňovou otázkou – na jedné straně pomůže ochránit majetek vlastníka a zjednoduší toky v rámci skupiny – na straně druhé špatné nastavení může vést až k porušení péče rádného hospodáře a k neomezenému ručení jednatele.

Za závislé transakce nejsou považovány pouze transakce mezi spojenými osobami, ale i  tzv. „příkaz mateřské společnosti“, kterým je myšleno ovlivnění nezávislé transakce spojeným podnikem, tedy například:

 • rozhodnutí mateřské společnosti prodávat nezávislým odběratelům za mateřkou společností určené ceny,
 • rozhodnutí mateřské společnosti odebírat materiál pouze od mateřskou společností schválených nezávislých dodavatelů,

Daňová správa klade v současné době stále větší důraz na to, aby dokumentace byla zpracována pokud možno transakčním způsobem. To znamená, že každá významná transakce by měla být podrobena samostatnému testu na dodržení pravidel tržního odstupu.

Náš odborný tým má bohaté zkušenosti se sestavováním dokumentací k transferovým cenám pro střední a velké tuzemské i mezinárodní skupiny. Dokumentace zpracováváme ve standardu dle doporučení OECD i české daňové správy.

 

Jak vám můžeme pomoci?

Posouzení rizik a optimalizace value chain (hodnotového řetězce)

 • robustní analýza převodních cen pomocí identifikace klíčových faktorů obchodního zisku a hlavních přispěvatelů k této hodnotě v rámci celé skupiny
 • identifikace dopadu obchodních změn a obchodních rozhodnutí na hodnotový řetězec (např. vstup na nový trh, změny vlastnictví nehmotných aktiv atp.)
 • identifikace slabých míst a příprava defending strategy

Příprava dokumentace v souladu s požadavky beps, country by country reporting

 • benchmarking pomocí databáze TP Catalyst, kterou při kontrolách používá FÚ
 • nastavení metodiky vnitroskupinových transakcí a jejich cen - masterfile, local files, country by country reporting (CbCR), příprava smluv
 • asistence při zajištění závazného posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami

Financování, struktura dluhu a pravidla nízké kapitalizace

 • příprava podpůrné dokumentace, kterou lze použít k podpoře skupinových pozic při výzvě ze strany správce daně
 • zpracování komplexní analýzy tak, aby byla zajištěna komplexnost struktur financování a jejich soulad s pravidly nízké kapitalizace

Implementace a soulad převodních cen s celkovým řízením firmy

 • asistence při slaďování zásad převodních cen s procesy zavedení a dodržení předpisů za účelem efektivního řízení rizika převodních cen a prokázání řádného řízení firmy
 • identifikace potenciálních rizik a jejich zmírnění při současném zachování vašich obchodních cílů

Řešení sporů a předběžné cenové dohody

 • zastupování při daňové kontrole transferových cen
 • převzetí případu a podpora při přípravě žaloby a dalších potřebných kroků ve sporném řízení
 • spolupráce při mezinárodních daňových sporech
 • spolupráce při vyjednávání předběžných cenových dohod (Advanced Pricing Agreements – APA)

Asistence při řešení dohadovacího řízení

 • zpracování podkladů nezbytných pro dohadovací řízení, jejichž smyslem je zabránit dvojímu zdanění v případě, kdy je doměřena daň zahraničním správcem daně

V rámci našeho poradenství v oblasti převodních cen Vám rádi pomůžeme nastavit Vaše transakce tak, aby bylo dosaženo optimálních výsledků z ekonomického i daňového pohledu. Výhodou  dokumentace převodních cen zpracované odborníkem, jako možného důkazního prostředku, je splnění zákonné povinnost prokázat tvrzení uvedená v příloze daňového přiznání týkající se transakcí spojenými osobami. Důkazní břemeno ohledně prokázání existence rozdílu v ceně sjednané mezi spojenými osobami od ceny, která by byla sjednána mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za takovýchto okolností, zůstává na straně správce daně.

Naše zkušenosti

 • Transport a logistika

Pro český holding, který nabízí komplexní logistické a skladovací služby, jsme sestavili dokumentaci k převodním cenám, a to jak na úrovni local file, tak master file. Při přípravě dokumentací zahraničních lokálních entit patřících do skupiny jsme spolupracovali s našimi kolegy ze sítě, abychom zajistili soulad dokumentace s požadavky zahraničních daňových správ.

 • Kovozpracující průmysl

Dceřinou společnost německého koncernu, který se zabývá výrobou funkčních komponent a sestav z plechu, jsme zastupovali při  daňové kontrole. Na základě velmi dobré spolupráce s controllingovým oddělením klienta se nám podařilo nastavit systém transparentního hodnocení provozní ziskovosti zakázek dodávaných jak do skupiny, tak i mimo skupinu, které správce daně akceptoval.

 • Průmyslová výroba

Našeho dlouholetého klienta, působícího v oblasti výroby motorů a pohonných systémů, jsme zastupovali nejen při daňové kontrole, ale také v následném soudním řízení, jež jsme vyvolali. Výsledkem bylo převratné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který ve prospěch našeho klienta odmítl dosavadní letitou praxi finančních úřadů v oblasti tzv. řetězení daňových ztrát.

 • Maloobchod

Pro zahraniční řetězec drogerií působící v celé Evropě jsme zpracovali dokumentaci k převodním cenám se zaměřením na náklady na služby, se kterými mimo jiné například souvisí riziko srážkové daně za právo používat marketingová nehmotná aktiva.

 • Dřevozpracující průmysl

Českou dceřinou společnost patřící do mezinárodní skupiny působící v oblasti zpracování dřeva jsme zastupovali v odvolacím řízení k Odvolacímu finančnímu ředitelství. Odvolací finanční ředitelství uznalo naše námitky týkající se postupu při sestavení srovnávací analýzy za pomoci databáze TP Catalyst.

Hlavní kontaktní osoby