Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací o souborech cookie a jak je odstranit naleznete v PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ.
Článek:

Covid19: Daňové úlevy v souvislosti s koronavirem​

15 října 2020

Podzim 2020

Stav k 27. říjnu, 17:00 (bude průběžně aktualizováno)

PDF VERZE KE STAŽENÍ ZDE Stav k 27. října 2020, 17:00 (bude průběžně aktualizováno)

Ministerstvo financí přichází s dalším komplexním liberačním balíčkem, který k dnešnímu dni čítá několik opatření.

Daňové úlevy se vztahují na subjekty, jejichž převažující část příjmu z období od 1. června 2020 do 30. 9. 2020 pramenila z činností, které byly od 14. 10. 2020, resp. dále od 22. 10. 2020 zakázány nebo výrazně omezeny vládním nařízením. V zásadě se jedná v současné době o všechny podnikatele provozující svou činnost v provozovnách vyjma těch, kterým vládní nařízení výslovně umožňuje dále podnikat. Jedná se především o prodej potravin, drogerie, pohonných hmot. Finančním zpravodaji č. 25/2020

Podnikatelé, kteří spadají do zasažených oborů a splňují podmínku výpadku převažující části příjmů, a chtějí využít možnost odložení úhrady níže uvedených daní, musejí tuto informaci správci daně oznámit. Oznámení může být odesláno i prostřednictvím e-mailu.​

Výše uvedeným skupinám se umožňuje zaplatit DPH za měsíce září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, nebo za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020 bez sankce (úroku z prodlení) až do 31. 12. 2020. Úleva platí pouze pro pozdní platbu daně. Nejedná se o prominutí povinnosti daň platit. Současně jsou všichni standardně povinni podávat daňová přiznání v řádných termínech.

Výše uvedeným skupinám se promíjí povinnost platit zálohy na dani z příjmů splatné v období od 15. 10 2020 do 15. 12. 2020

Výše uvedeným skupinám se promíjí povinnost platit zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 (splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020).

I nadále (jako na jaře 2020) platí možnost bezúplatného dodání ochranných prostředků nebo materiálu potřebného pro výrobu těchto prostředků bez povinnosti odvádět DPH. Rovněž platí i nadále možnost bezúplatného dodání tohoto materiálu plátci, který je oprávněn k výrobě ochranný prostředků bez povinnosti odvést DPH. Současně stále platí, že DPH nepodléhá bezúplatné dodání zboží či služeb poskytovatelům zdravotních služeb, složkám integrovaného záchranného systému.

Nad rámec nových opatření je možné využít i stávajících možností:

 • Je možné správce daně požádat o individuální posečkání daňové povinnosti, či rozložení úhrady na splátky.
 • Daňovým subjektům, kterým bylo v souvislosti s mimořádnými opatřeními povoleno posečkání daně (či rozložení do splátek), bude automaticky prominut úrok z prodlení, resp. úrok z posečkání. Nebude tedy nutné, aby se o toto prominutí individuálně žádalo (správce daně nebude individuálně nic posuzovat)
 • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad. Týká se následujících situací:
  • prominutí úroku z prodlení,
  • prominutí úroku z posečkané částky,
  • prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení,
  • vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
  • potvrzení bezdlužnosti.
 • Daňové subjekty mohou požádat o snížení či zrušení záloh (i ty, na které se bezprostředně nevztahuje automatické prominutí Ministryně financí).
 • Pokud podnikatel očekává za rok 2020 daňovou ztrátu, může si do výše této ztráty požádat o vratku daně z příjmů, kterou zaplati ve dvou předchozích letech (2018 a 2019).
 • Více o Daňových úlevách zde.

Doplňující informace je možné nalézt na stránkách Ministerstva financí a Finanční správy.

 

Jaro 2020 (Stav k 11. červnu, 14:00)

PDF VERZE KE STAŽENÍ ZDE Stav k 11. červnu 2020, 14:00 (bude průběžně aktualizováno)

Daňové úlevy, které Vláda ČR, potažmo Ministerstvo financí ČR do dnešního dne vydaly, sledují jediný cíl – podpořit cash-flow postižených subjektů. Za dobu od vyhlášení nouzového stavu došlo k vydání řady opatření v různých daňových oblastech. Pro větší přehlednost budou zařazeny dle jednotlivých daní. Všechna rovněž naleznete ve Finančních zpravodajích 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020 a nově 9/2020 (vyhlášen dne 10. června), zveřejněných na stránkách Ministerstva financí ČR.

Nejnovější daňová opatření směřují primárně k dalšímu odsunutí povinnosti podat daňová přiznání, resp. uhradit daňové povinnosti. Dotýkají se daní z příjmů, daně z nabytí nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty. Opatření se rovněž týkají režimu prominutí příslušenství daně. 

Daň z příjmů - AKTUALITA

 • Ochranná doba pro podání daňových přiznání k dani z příjmů bez sankce se nově prodlužuje do 18. 8. 2020
  • Nové opatření prodlužuje dosavadní „bezsankční“ období, ve kterém je možné podat daňové přiznání k dani z příjmů. Posledním dnem již není 1. 7. 2020, nýbrž nově 18. 8. 2020
  • Zároveň se nový termín pro podání přiznání bez sankce týká i daňových subjektů, které mají zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo pro zpracování a podání přiznání využili služeb daňového poradce nebo advokáta. Ze strany Ministerstva financí ČR jde o reakci na prodloužení zákonné lhůty k projednání řádné účetní závěrky obchodní společnosti, která byla zákonem č. 191/2020 Sb. s ohledem na mimořádná opatření prodloužena tak, že uplyne 3 měsíce ode dne následujícího po skončení mimořádných opatření při epidemii (nejpozději 31. 12. 2020).
  • Výjimku mají tzv. vybrané subjekty (společnosti s obratem více než 2 mld. Kč, banky, spořitelny, pojišťovny, investiční fondy atd. – viz § 11 odst. 2 zákona 456/2011 Sb., o finanční správě). Na tyto subjekty nové období do 18. 8. 2020 nedopadá.
  • Upozorňujeme, že se toto opatření týká pouze daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob. V žádném případě opatření nedopadá na daňová přiznání k dani z přidané hodnoty, ani na vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou zálohy. To znamená, že plátcům DPH, stejně tak jako zaměstnavatelům odvádějícím za své zaměstnance daň z příjmů ze závislé činnosti formou měsíčních záloh, nebude pozdní podání přiznání, resp. vyúčtování, tolerováno.  
  • V případě podání daňového přiznání a úhrady daně do 18. 8. 2020 nevnikne daňovým subjektům povinnost hradit úrok z prodlení a pokutu za opožděně podané daňové přiznání.
  • Předmětné opatření se vztahuje i na subjekty mající hospodářský rok 1. 2. 2019 – 31. 3. 2020, nebo 1. 3. 2019 – 29. 2. 2020.
  • Zdůrazňujeme, že se nejedná o posunutí lhůty pro podání přiznání – pouze o vznik „beztrestného“ období.
  • Domníváme se, že sankce budou prominuty pouze v případě, kdy bude daňové přiznání podáno a daň uhrazena nejpozději do 18. 8. 2020. V opačném případě, tedy splněním povinností po 18. 8. 2020, vzniká riziko sankcí počítaných zpětně od 1. 4. 2020.
  • Prozatím není jasné, jak na tuto změnu zareagují zdravotní pojišťovny, resp. Česká správa sociálního zabezpečení ve vztahu ke lhůtě pro podání přehledů OSVČ. Prozatím byl z jejich strany stanoven termín pro podání do 3. srpna 2020.
 • Automatické prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob
  • Platí pouze pro subjekty se zdaňovacím obdobím kalendářní rok.
  • Jedná se o druhou zálohu u kvartálních plátců a první zálohu v případě pololetních plátců.
  • Zálohu nebudou muset plátci vůbec hradit.
  • Podnikatelé s hospodářským rokem mohou požádat o odpuštění zálohy na daň z příjmů formou individuální žádosti.
 • Možnost uplatnění ztráty za rok 2020 zpětně v letech 2018 a 2019
  • Všem subjektům, které za zdaňovací období roku 2020 skončí ve ztrátě, bude umožněno tuto ztrátu uplatnit ve výsledcích za roky 2018 a 2019 zpětně (formou dodatečného daňového přiznání za příslušná období).
  • V praxi to bude znamenat, že podnikatelům, kteří v letech 2018 a 2019 vykázali zdanitelný zisk, bude část této daně vrácena.
  • Toto opatření je součástí návrhu legislativních změn zákona o daních z příjmů. Definitivní podoba bude známa až po schválení návrhu Parlamentem ČR.

Daň z přidané hodnoty - AKTUALITA

 • Plátci DPH, kteří bezúplatně dodávají ochranné prostředky nebo materiál, který je na výrobu těchto prostředků použit, nejsou povinni z tohoto dodání odvádět DPH.
  • Nové opatření ze dne 10. 6. 2020 platí ode dne 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020
  • Platí jak pro případ, kdy plátce DPH daruje ochranné prostředky přímo konečnému odběrateli, tak pro případ, kdy je plátcem DPH dodáván materiál použitý pro výrobu těchto prostředků jinému plátci DPH.
  • Prominutí odvádět DPH se vztahuje na roušky, respirátory a další ochranné prostředky, ale i testovací soupravy nebo přístroje a nástroje používané k diagnostice COVID-19. Jejich seznam je výslovně vymezen v Rozhodnutí ministryně financí ČR, a zveřejněn ve Finančním zpravodaji 9/2020.
  • Nárok na odpočet zůstává zachován.
 • Plátci DPH, kteří bezúplatně dodají zboží nebo poskytnou službu vymezeným subjektům, nejsou povinni z tohoto plnění odvádět DPH
  • Opatření reaguje na značnou podporu a projev solidarity všech občanů a podnikatelů vůči subjektům, kteří se nyní podílejí na záchraně zdraví obyvatel
  • Plátci DPH nemusejí odvádět DPH na výstupu z poskytnutých darů či služeb (poskytnutých bezúplatně) těmto subjektům:
   • poskytovatelé zdravotních služeb (subjekty s oprávněním poskytovat zdravotní služby)
   • základní složky integrovaného záchranného systému (Hasičský sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie ČR)
   • Armáda České republiky,
   • zařízení sociálních služeb (např. centra denních služeb, denní stacionáře, chráněné bydlení, azylové domy, nízkoprahová denní centra, sociální poradny a další).
  • Půjde tak např. o darování zdravotnického materiálu, občerstvení poskytovaného v rámci bezplatné pomoci těmto subjektům. Tedy taková pomoc, která souvisí se zastavením šíření viru SARS-CoV-2.
  • Opatření platí ode dne 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.
  • Nárok na odpočet zůstává zachován.
  • Jde o nové opatření, vyhlášené dne 15. 4. 2020 ve Finančním zpravodaji 7/2020.
 • Prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání k DPH
  • Podnikatelům, kterým byla alespoň částečně prominuta pokuta za nepodání kontrolního hlášení dle § 101h odst. 1) písm. b), c) nebo d) – tzn. pokuty 10, 30 nebo 50 tis. Kč, bude automaticky prominuta sankce za pozdní podání daňového přiznání k DPH za období, které se zcela nebo zčásti shoduje s obdobím, za které bylo opožděné podáno dané kontrolní hlášení.
  • Podmínkou prominutí je podání daňového přiznání k DPH nejpozději v den podání kontrolního hlášení.
  • Opatření směřuje na ty případy, kdy z důvodu dopadů epidemie nejsou plátci DPH schopni zpracovat a podat svá daňová přiznání a kontrolní hlášení včas.
  • Prominutí se netýká úroku z prodlení za pozdní úhradu DPH. O prominutí je nutné individuálně požádat.
  • Současně se automaticky promíjí pokuta za pozdní podání přiznání k DPH v případě, že správce daně byť jen částečně vyhověl žádosti o prominutí úroku z prodlení související s pozdní úhradou této daně z přidané hodnoty. Bez podání žádosti o prominutí úroku k prominutí pokuty nedojde.
 • Prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení
  • Do hodnoty 1 000 Kč bude pokuta bez dalšího automaticky prominuta, pakliže vznikla v období od 1. 3. do 31. 7. 2020.
  • Ostatní pokuty (deset až padesát tisíc korun) budou promíjeny na základě individuální žádosti poplatníka. Opět lze z dosavadního vyjádření Ministerstva financí ČR předpokládat, že správce daně v případech souvisejících s epidemií koronaviru žádostem vyhoví.

EET

 • Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby
  • Platí pro subjekty spadající do všech fází EET.
  • Pozastavení evidence platí po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

Silniční daň

 • Zálohy na silniční dani splatné do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020 lze uhradit bez sankce až do 15. 10. 2020
  •  Fakticky dochází k posunutí lhůty pro zaplacení dvou záloh na silniční dani (spatnou do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020) bez sankce v podobě úroku z prodlení
  • Podmínkou je, aby byly obě zálohy uhrazeny nejpozději dne 15. 10. 2020. Pokud daňový subjekt uhradí zálohy po tomto datu, automatické prominutí úroku z prodlení se nepoužije. Úrok z prodlení vznikne, a to zpětně ode dne 15. 4., resp. dne 15. 7. 2020.

Daň z nabytí nemovitých věcí - AKTUALITA

 • Prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo za pozdě uhrazenou daň
  • Dle Finančního zpravodaje č. 9/2020 dochází k posunutí termínu pro podání a placení této daně až do 31. 12. 2020. 
  • Týká se všech daňových přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 11. 2020.
  • Daňové přiznání bude bez sankce možné nově podat do 31. 12. 2020 (dříve bylo možné pouze do 31. 8. 2020).
  • Pokud bude daň z nemovitých věcí uhrazena rovněž do 31. 12. 2020, dojde k prominutí úroku z prodlení. V praxi to bude znamenat možnost uhradit daň se zpožděním několika měsíců.
 • Možné zrušení celé daně z nabytí nemovitých věcí
  • Ministerstvo financí navrhlo celkové zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Mělo by se tak stát v dohledné době.
  • Se zrušením daně bude zřejmě navrženo zrušení možnosti odpočtu úroků z hypotečních úvěrů od základu daně. Také se uvažuje o prodloužení časového testu pro osvobození při prodeji nemovitého majetku. Více zde.

Prominutí příslušenství daně - AKTUALITA

 • Plošné prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky v případě povoleného posečkání
  • Daňovým subjektům, kterým bylo v souvislosti s mimořádnými opatřeními povoleno posečkání daně (či rozložení do splátek), bude automaticky prominut úrok z prodlení, resp. úrok z posečkání. Nebude tedy nutné, aby se o toto prominutí individuálně žádalo (správce daně nebude individuálně nic posuzovat)
  • Jedná se o významné opatření ve prospěch všech, kteří byli a jsou ekonomicky zasaženi nastalou situací.
 • Prominutí sankcí při pozdní úhradě daně
  • Týká se prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky.
  • Při prokázání souvislosti mezi virovou epidemií a pozdní úhradou daňové povinnosti, budou oba typy úroků v plné výši prominuty. K prominutí je zapotřebí podat oficiální žádost příslušnému správci daně.
 • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání
  • Správce daně díky rozhodnutí ministryně financí nad rámec současné právní úpravy plošně promine pokutu vzniklou pozdním podáním daňových přiznání. Týká se všech daňových přiznání (všech daní).
  • Nutnou podmínkou je však alespoň částečné vyhovění žádosti o prominutí úroku z prodlení vztahující se k této dani na základě, nebo vyhovění žádosti o posečkání této daně. Bez podání žádosti o prominutí (či žádosti o posečkání) k prominutí pokuty za opožděné podání nedojde.
  • Při splnění daných podmínky bude pokuta prominuta automaticky.
 • Prominutí správních poplatků u žádostí o prominutí, žádostí o posečkání a dalších žádostí
  • Správní poplatky jsou prominuty u těchto žádostí:
   • žádost o posečkání daně a jejího příslušenství,
   • žádost o prominutí příslušenství daně,
   • žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti,
   • žádost o potvrzení stavu osobního daňového účtu,
   • žádost o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku podle čl. 116 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013,
   • žádosti o povolení úlevy na dani nebo cla podle čl. 110 a 112 celního kodexu Unie.
  • Týká se všech výše uvedených žádostí podaných do 31. 7. 2020.
  • Daňové subjekty tak budou moci žádat zcela bezplatně.
 • Plošné prominutí pokuty za opožděné vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti formou záloh podané do 31. 5. 2020
  • Plátci, kteří vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybíraná srážkou formou zálohy, podali po zákonné lhůtě, nicméně do 31. 5. 2020, nebudou nuceni platit pokutu za opožděné vyúčtování.
  • Pokud již pokutu uhradili, bude jim vrácena.
 • Plošné prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka
  • Prominutí dopadá např. na situaci stanovení základu daně u poplatníka, na kterého se sice vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, které se řídí právními předpisy jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než Česká republika nebo Švýcarské konfederace, ale tuto skutečnost není schopen při vstupu do zaměstnání z objektivních důvodů prokázat.
  • Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že mezi vyřízením žádosti a vystavením prokazujícího dokladu, tj. zejména formuláře A1, je jistý časový odstup.
  • Do doby, než poplatník prokáže příslušnost k zahraničnímu systému povinného pojištění, je plátce daně povinen navyšovat příjem ze závislé činnosti o tuzemské povinné pojistné na tzv. superhrubou mzdu. Až poté, kdy poplatník prokáže, že spadá do systému zahraničního povinného pojištění, je plátce daně povinen příjem ze závislé činnosti navyšovat o povinné pojistné, které je zaměstnavatel povinen z těchto příjmů hradit podle zahraničních pojistných právních předpisů.
  • Je-li rozhodná skutečnost, že poplatník spadá do zahraničního pojistného prokázána se zpětnou platností (retroaktivně), plátce daně by měl přepočítat základy daně za předchozí období a v případě vzniku nedoplatku neprodleně správci daně dluh na dani nebo záloze uhradit.
  • Úrok z prodlení, který by za výše uvedených okolností plátci daně vznikl, je tímto opatřením automaticky prominut

Doplňující informace je možné nalézt na stránkách Ministerstva financí a Finanční správy.