• Daně z příjmů fyzických osob

Daně z příjmů fyzických osob

Každá podnikatelská či závislá činnost fyzické osoby je spojena s existencí daně či daňové povinnosti. Proto jsme Vám připraveni poskytnout asistenci představitelům managementu obchodních společností, jejím jednatelům a členům představenstev či dozorčích orgánů. Odborné poradenské služby jsou zaměřeny na komplexní daňové poradenství, správné a úplné plnění daňových povinností klienta a maximální minimalizaci daňového zatížení z pohledu aplikace daně z příjmů fyzických osob.

Součástí daňových poradenských služeb je i asistence při aplikaci souvisejících právních předpisů o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění, které jsou neodmyslitelnou oblastí podnikatelské či závislé činnosti každého z nás.

V této souvislosti Vám poskytneme kompletní servis daňových poradenských služeb pro všechny kategorie daňových poplatníků s cílem správného a efektivního zohlednění jejich daňové situace, včetně konečné fáze přípravy a podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Příprava a podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob standardně zahrnuje:

  • krátký úvodní rozhovor nebo schůzku s klientem k překontrolování dokumentů
  • zpracování kalkulace daně a vyplnění formuláře daňového přiznání
  • přípravu rozpisu placení záloh (v případě zájmu)
  • diskuzi s klientem nad vybranými oblastmi
  • přípravu zprávy o přípravě daňového přiznání, která objasňuje nejdůležitější aspekty připraveného daňového přiznání
  • podání daňového přiznání na příslušný finanční úřad

 

Nejsou nám lhostejné ani daňové záležitosti spojené se zaměstnáváním fyzických osob v pracovním či jiném obdobném poměru, a proto poskytujeme své daňové poradenské služby i v oblasti pracovně – právních vztahů (vyhodnocení a optimalizace nákladů v souvislosti s odměňováním zaměstnanců, pro účely poskytování rozličných druhů plnění a odměn). V této souvislosti nabízíme daňové analýzy struktury odměňování jednotlivých vedoucích pracovníků ve vztahu k dosaženému výsledku hospodaření, a to jak z hlediska pracovníků, tak i jejich zaměstnavatele.

V neposlední řadě poskytujeme odborné daňové poradenství v případě imigračních služeb a rovněž služeb vysílání pracovníků do a ze zahraničí. Součástí naších standardních služeb je plánování celého procesu včetně analýzy a návrhů interního systému jeho realizace, plánování a nastavení struktury odměňování tohoto typu pracovníků a operativní řešení daňových aspektů tohoto institutu s přihlédnutím k související české i zahraniční legislativní úpravě této problematiky.

Další naší nesporně zajímavou a aktuální oblastí odborné specializace je poskytování daňových poradenských služeb spočívajících v daňové analýze a nastavení stávajícího systému zaměstnaneckých výhod, které standardně zahrnují zejména následující poradenské služby:

  • posouzení daňového zacházení s jednotlivými zaměstnaneckými výhodami z hlediska daňového charakteru vynaložených nákladů z pohledu daně z příjmů fyzických i právnických osob a rovněž z hlediska problematiky odvodů na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění u jednotlivých zaměstnaneckých výhod, včetně odlišností u zahraničních zaměstnanců

  • revize, analýza a návrhy modifikací příslušných vnitřních předpisů klienta upravujících systém odměňování a poskytování zaměstnaneckých výhod zaměstnancům (zejména kolektivní smlouvy, vnitropodnikové směrnice, příp. pracovní smlouvy)

  • daňová analýza a optimalizace praktického fungování systému zaměstnaneckých výhod na základě diskuze se zaměstnanci odpovědnými za systém zaměstnaneckých výhod, resp. jeho dílčí část

  • zpracování výstupu ve formě tabulkového přehledu pro praktické použití u jednotlivých zaměstnaneckých výhod a podrobnější popis posouzení zaměstnaneckých výhod