This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • Daně z příjmů fyzických osob

Daně z příjmů fyzických osob

Každá podnikatelská či závislá činnost fyzické osoby je spojena s existencí daně či daňové povinnosti. Proto jsme Vám připraveni poskytnout asistenci představitelům managementu obchodních společností, jejím jednatelům a členům představenstev či dozorčích orgánů. Odborné poradenské služby jsou zaměřeny na komplexní daňové poradenství, správné a úplné plnění daňových povinností klienta a maximální minimalizaci daňového zatížení z pohledu aplikace daně z příjmů fyzických osob.

Součástí daňových poradenských služeb je i asistence při aplikaci souvisejících právních předpisů o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění, které jsou neodmyslitelnou oblastí podnikatelské či závislé činnosti každého z nás.

V této souvislosti Vám poskytneme kompletní servis daňových poradenských služeb pro všechny kategorie daňových poplatníků s cílem správného a efektivního zohlednění jejich daňové situace, včetně konečné fáze přípravy a podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Příprava a podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob standardně zahrnuje:

 • krátký úvodní rozhovor nebo schůzku s klientem k překontrolování dokumentů
 • zpracování kalkulace daně a vyplnění formuláře daňového přiznání
 • přípravu rozpisu placení záloh (v případě zájmu)
 • diskuzi s klientem nad vybranými oblastmi
 • přípravu zprávy o přípravě daňového přiznání, která objasňuje nejdůležitější aspekty připraveného daňového přiznání
 • podání daňového přiznání na příslušný finanční úřad

 

Nejsou nám lhostejné ani daňové záležitosti spojené se zaměstnáváním fyzických osob v pracovním či jiném obdobném poměru, a proto poskytujeme své daňové poradenské služby i v oblasti pracovně – právních vztahů (vyhodnocení a optimalizace nákladů v souvislosti s odměňováním zaměstnanců, pro účely poskytování rozličných druhů plnění a odměn). V této souvislosti nabízíme daňové analýzy struktury odměňování jednotlivých vedoucích pracovníků ve vztahu k dosaženému výsledku hospodaření, a to jak z hlediska pracovníků, tak i jejich zaměstnavatele.

V neposlední řadě poskytujeme odborné daňové poradenství v případě imigračních služeb a rovněž služeb vysílání pracovníků do a ze zahraničí. Součástí naších standardních služeb je plánování celého procesu včetně analýzy a návrhů interního systému jeho realizace, plánování a nastavení struktury odměňování tohoto typu pracovníků a operativní řešení daňových aspektů tohoto institutu s přihlédnutím k související české i zahraniční legislativní úpravě této problematiky.

Další naší nesporně zajímavou a aktuální oblastí odborné specializace je poskytování daňových poradenských služeb spočívajících v daňové analýze a nastavení stávajícího systému zaměstnaneckých výhod, které standardně zahrnují zejména následující poradenské služby:

 • posouzení daňového zacházení s jednotlivými zaměstnaneckými výhodami z hlediska daňového charakteru vynaložených nákladů z pohledu daně z příjmů fyzických i právnických osob a rovněž z hlediska problematiky odvodů na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění u jednotlivých zaměstnaneckých výhod, včetně odlišností u zahraničních zaměstnanců

 • revize, analýza a návrhy modifikací příslušných vnitřních předpisů klienta upravujících systém odměňování a poskytování zaměstnaneckých výhod zaměstnancům (zejména kolektivní smlouvy, vnitropodnikové směrnice, příp. pracovní smlouvy)

 • daňová analýza a optimalizace praktického fungování systému zaměstnaneckých výhod na základě diskuze se zaměstnanci odpovědnými za systém zaměstnaneckých výhod, resp. jeho dílčí část

 • zpracování výstupu ve formě tabulkového přehledu pro praktické použití u jednotlivých zaměstnaneckých výhod a podrobnější popis posouzení zaměstnaneckých výhod