• Zastupování klientů před finančním úřadem

Zastupování klientů před finančním úřadem

Povinnosti jednání s příslušným finančním úřadem může pro podnikatelské subjekty, jejich zástupce i běžné občany znamenat mnohdy složité a vyčerpávající řízení, které klade na jeho účastníka náročné požadavky na specifické a hluboké znalosti projednávané problematiky, orientování se v právních předpisech a v otázkách plnění souvisejících administrativních a jiných povinností.

Máme odpovídající zkušenosti z praxe a nezbytné teoretické i praktické znalosti a jsme plně připraveni se za Vás této povinnosti ujmout, a to ve všech potřebných záležitostech a na základě udělené plné moci. V praxi jsme totiž schopni plnohodnotně hájit zájmy našich klientů a učinit zastoupení v jakékoliv fázi daňového řízení, a to z toho důvodu, že na jednání s příslušným správcem daně našeho klienta vždy participuje zplnomocněný daňový poradce, který je vynikajícím specialistou na danou problematiku, což představuje ve styku se správcem daně pro klienta maximálně dosažitelnou ochranu jeho zájmů.

 

Služby v oblasti procesního poradenství v oblasti daní zahrnují:  

  • Poskytování informací o vlivech změn v daňovém řádu, a to formou přednášek či seminářů nebo individuálních konzultací.
  • Strategické procesní poradenství s cílem účinně zákonnými prostředky realizovat veškerá práva přiznaná předpisy ČR a EU.
  • Písemná stanoviska a konzultace se specialisty ke konkrétním procesním otázkám.
  • Zajištění veškerých úkonů potřebných účinně zajistit legalitu řízení o daních a správnost postupu správce daně.
  • Zastupování v daňovém řízení: účinné zastupování v průběhu daňových kontrol, vytýkacích řízení (postupů odstraňujících pochybnosti správce daně), zpracování opravných prostředků. Určení a zpracování všech vhodných procesních kroků v řízeních vedených správci daně všech stupňů.
  • Zastupování klienta při soudním přezkumu daňových rozhodnutí. Zpracování ústavních stížností a podání orgánům EU.
  • Veškerá související právní pomoc pro klienty, kteří vystupují před správcem daně vlastními pracovníky.
  • Žádosti o prominutí daně z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových předpisů.
  • Přednášky o daňové problematice a související právní problematice, ústavním základu daně, povinné slučitelnosti správcem daně aplikovaných předpisů s právem EU apod.
  • Posouzení slučitelnosti daňových předpisů ČR s právem EU