Článek:

Měsíční aktuality v oblasti DPH a EET 2021

31.01.2022

Petr Linx, Senior Manager |

Veškeré aktuality oledně daně z přidané hodnoty naleznete zde

Archiv: Mesíční aktuality v oblasti DPH a EET 2020

 

Aktuality: 12/2021

1. Konec prominutí DPH u ochranných pomůcek

Ministerstvo financí neprodloužilo prominutí DPH u filtračních polomasek a respirátorů třídy ochrany FFP2 a vyšší. Prominutí tak skončilo 31. 12. 2021. Více informací naleznete ve zprávě zveřejněné Ministerstvem financí.

 

2. Konec prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

GFŘ v prosinci 2021 upřesnilo postup při prominutí DPH u dodání elektřiny a plynu v Informaci GFŘ k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny nebo plynu. DPH u těchto dodání se promíjelo, pokud den vzniku povinnosti přiznat daň spadal do období mezi 1. 11. a 31. 12. 2021. Zálohové platby přijaté v lednu 2022 již tedy budou zdaněny standardním způsobem. Stejně jako případný nedoplatek za energie, k jehož vyúčtování dojde na základě odečtu z měřícího zařízení v lednu 2022.

Dodávky elektřiny nebo plynu, které splnily podmínky pro prominutí DPH, se vykážou v přiznání k DPH na řádku 26. V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti je příjemce uvede nejen na řádku 26, ale rovněž i na řádku 51. Poskytovatel je vykáže standardně na řádku 25.

 

3. Novinky v DPH u cestovních kanceláří od roku 2022

Od 1. 1. 2022 došlo k významným změnám v oblasti DPH u zdanění cestovních služeb. Poskytovatelé cestovních služeb nyní už nemohou stanovit základ daně souhrnně za celé zdaňovací období, ale musí ho stanovovat jednotlivě pro každého zákazníka.

Nově se zdaňují přijaté zálohy (pokud je známa sazba daně a místo plnění cestovní služby). Tzv. přirážka se u přijaté zálohy stanoví jako součin výše přijaté zálohy a koeficientu pro výpočet přirážky. Výši koeficientu lze vypočítat dvěma způsoby, a to buď na základě skutečně uhrazených nákladů nebo na základě předpokládaných nákladů, které budou v souvislosti s cestovní službou vynaložené.  

Dále bylo zúženo osvobození u letecké přepravy osob do třetích zemí. Již není celá osvobozená od DPH, ale část přepravy na území EU podléhá zdanění přirážkou.

Více informací naleznete v Informaci k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu od 1. ledna 2022, kterou vydalo GFŘ 1. 12. 2021.

 

4. Nová příručka k hlášení Intrastat

V návaznosti na změny v hlášení Intrastat, účinné od 1. 1. 2022 (o kterých jsme Vás informovali již v zářijových aktualitách), zveřejnil Český statistický úřad informativní příručku, která shrnuje veškerá pravidla týkající se hlášení. Příručka obsahuje i množství praktických příkladů.

Stručně připomínáme, že od 1. 1. 2022 došlo k rozšíření údajů, které budou vykazovány v souvislosti s vývozem zboží do jiného členského státu EU (pozn. dříve směr odeslání). Nově jsou zpravodajské jednotky povinny vykazovat údaje o zemi původu vyváženého zboží a daňovém identifikačním čísle (nebo obdobném čísle) partnerského subjektu.

Výraznou změnou prošly kódy povahy transakce a limit pro malé zásilky, který se navýšil na 400 EUR.

Novinkou je zavedení možnosti zjednodušeného vykazování, které při splnění určitých podmínek umožňuje odeslat jedno hlášení ročně bez uvedení podrobných údajů.

 

5. Vybraná judikatura SDEU (12/2021)

C ‑ 154/20 Kemwater ProChemie – odepření nároku na odpočet, pokud nebyl identifikován skutečný dodavatel

Správce daně neuznal příjemci nárok na odpočet DPH za reklamní služby na golfových turnajích, neboť došel k závěru, že nebyl identifikován skutečný dodavatel daného zboží či služeb a také nebyl prokázán skutečný rozsah a předmět služeb. Příjemce plnění uplatňující nárok na odpočet DPH musí doložit, že dodavatel plnění byl v postavení osoby povinné k dani, s výjimkou situace, kdy toto vyplývá ze skutkových okolností plnění nebo z údajů, které má k dispozici správce daně.

Nyní se s tímto rozsudkem bude muset popasovat rozšířený senát Nejvyššího správního soudu České republiky. Věříme, že jeho interpretace poskytne jasný návod, jak zajistit, aby se daňové subjekty nedostávaly do zbytečných sporů se správcem daně.

 

Aktuality: 11/2021

1. Koaliční smlouva a daňový program

Předsedové koaličních stran SPOLU a Piráti a Starostové podepsali v pondělí 8. 12. 2021 koaliční smlouvu. Přílohou koaliční smlouvy je mimo jiné i koaliční program, který popisuje, jakým způsobem chtějí strany budoucí vládní koalice spravovat zemi.

Níže naleznete body koaličního programu týkající se DPH:

 • Zvýšíme limit pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč.
 • Budeme motivovat firmy k ekologickému provozu, prověříme možnost snížení DPH u všech ekologických výrobků.
 • Snížíme DPH u výstavby či rekonstrukce bytů a domů.
 • Snížíme byrokratickou zátěž při správě daní a poplatků, zrušíme EET a parametricky upravíme kontrolní hlášení.

 

2. Navýšení limitu pro plátcovství DPH v budoucnu

Ministerstvo financí podalo žádost Evropské unii o zvýšení limitu pro plátcovství DPH ze současného 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Česká republika chce získat výjimku na navýšení současného limitu pro osvobození na omezenou dobu do 31. prosince 2024. Od tohoto data již vstoupí v platnost schválená novela Směrnice o DPH, která umožní členským zemím na základě svého uvážení rozhodnout o zvýšení limitu obratu pro vznik plátcovství až na 85 000 EUR. Dle Ministryně financí je cílem návrhu snížení administrativy a zjednodušení podnikání. Díky tomuto opatření bude možné i zvýšit počet živnostníků, kteří budou moci využít paušální daně. MF odhaduje, že zvýšením limitu na úroveň 2 mil. Kč dojde k poklesu plátců o cca 105 000. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě vydané Ministerstvem financí 2. 11. 2021.

 

3. Vybraná judikatura SDEU (11/2021)

C – 334/20 Amper Metal – nárok na odpočet daně v případě, že cena plnění je vyšší než cena obvyklá

Společnost uplatnila odpočet DPH z reklamních služeb (logo na závodních autech během motoristického závodu). Správce daně odmítl společnosti přiznat nárok na odpočet s tím, že cena reklamních služeb byla jednak nepřiměřeně vysoká, a dále pořízené reklamní služby nijak nemohly ovlivnit výši tržeb společnosti.

SDEU rozhodnutí správce daně nepodpořil. SDEU připomenul, že základem daně je vše, co tvoří protiplnění. Základ daně by měl odpovídat ceně obvyklé pouze, pokud k němu dochází mezi spřízněnými osobami. Z uvedeného tedy plyne, že vyšší cena než obvyklá reklamních služeb, nemůže vést k odmítnutí nároku na odpočet z těchto služeb.

Pro účely vzniku nároku na odpočet není relevantní skutečnost, že cena plnění neodpovídá obvyklé ceně srovnatelného plnění, nebo že přijaté plnění ve skutečnosti nevedlo ke zvýšení tržeb příjemce plnění. Pro uplatnění nároku na odpočet je podstatné, aby výdaje měly profesionální povahu a přímo a bezprostředně souvisely s celkovou (zdanitelnou) ekonomickou činností osoby povinné k dani. Posouzení, zda reklamní služby měly za cíl propagovat výrobky a služby společnosti nebo se ze své povahy vztahovaly k ekonomické činnosti této společnosti, nechal SDEU na vnitrostátním soudu.

C ‑ 398/20 ELVOSPOL – oprava DPH u nedobytných pohledávek

SDEU rozhodl o tom, že část českého zákona o DPH je v rozporu s právem Evropské unie. Rozsudek soudu padl ve sporu Odvolacího finančního ředitelství a firmy Elvospol zastupované právníky BDO. Vadná část zákona se týkala platby DPH u pohledávek od firem, které skončily v insolvenci. ZDPH, které pro opravu DPH stanoví podmínku, že pohledávka nevznikla v období šesti měsíců před rozhodnutím o úpadku, je v rozporu se zásadou neutrality DPH. Dle Směrnice o DPH členský stát musí umožnit opravu DPH, pokud dodavatel může prokázat, že jeho pohledávka se stala s konečnou platností nevymahatelnou.

Český zákon o DPH byl novelizován a nyní již 6timěsíční podmínku neobsahuje.

Více si o tomto přelomovém rozhodnutí můžete přečíst zde.

C ‑ 281/20 Ferimet – fiktivní dodavatel a nárok na odpočet 

Společnost Ferimet pořídila recyklovatelný šrot podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. V rámci jeho pořízení sama vystavila fakturu a přiznala DPH, kterou zároveň uplatnila jako odpočet. Správce daně identifikoval, že dodavatel uvedený na faktuře je fiktivní a skutečný dodavatel je neznámý, a proto odmítl společnosti přiznat nárok na odpočet DPH.

SDEU posuzoval otázku, zda lze společnosti odmítnout nárok na odpočet daně v případě, kdy vědomě na faktuře uvedla fiktivního dodavatele, ačkoliv je nepochybné, že k dodání zboží skutečně došlo a daň byla společností přiznána v rámci samovyměření.

I když v rámci režimu přenesení daňové povinnosti v zásadě nedochází k žádnému odvodu daně, tj. nehrozí ztráta daňových příjmů, lze odběrateli odepřít nárok na odpočet. SDEU uvedl, že pokud bylo plnění uskutečněno, je nezbytné určit osobu skutečného dodavatele a posoudit jeho postavení při transakci (tj. zda jednal jako osoba povinná k dani). Stejně tak lze odběrateli odepřít nárok na odpočet DPH, je-li dostačujícím způsobem prokázáno, že se dopustil úniku na DPH, nebo že věděl nebo vědět měl, že plnění, ze kterého nárokuje odpočet daně, je součástí daňového úniku.

 

Aktuality: 10/2021

1. Prominutí DPH při dodání elektřiny a plynu

Z důvodu několikanásobného nárůstu cen energií rozhodlo Ministerstvo financí o prominutí DPH na dodání elektřiny a plynu, včetně přijatých záloh na tato dodání. Prominutí DPH se týká všech dodání, u kterých povinnost přiznat daň vznikla v listopadu a prosinci 2021. Cílí na dodávanou elektřinu bez ohledu na to, zda ji příkladně domácnost nebo podnikatelský subjekt využije k výrobě tepla nebo pro provoz přístrojů. Co se týče plynu, předmětem prominutí je plyn určený k použití nebo nabízený k prodeji pro pohon motorů nebo určený k použití nebo nabízený k prodeji pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla. 

V souvislosti s tím je vhodné uvést, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné primárně ke dni odečtu z měřícího zařízení (případně den zjištění skutečné spotřeby). DUZP u prodeje např. propan-butanových láhví se stanovuje klasicky ke dni dodání.

Prominutí DPH se vztahuje také na zálohy přijaté v listopadu a prosinci, u kterých by jinak byla povinnost odvést DPH.

Dále upozorňujeme, že plátce je povinen vystavit daňový doklad bez uvedení sazby daně a výše daně pro rozhodné období, případně s uvedením sazby daně 0 % a výše daně 0. Pokud plátce na daňovém dokladu uvede daň na výstupu, je povinen tuto daň přiznat. Naopak odběratel dle Generálního finančního ředitelství nemá nárok na odpočet ani v případě, kdy dodavatel daň na daňovém dokladu uvede.

Pro zajímavost uvádíme, že dle finanční správy se platební kalendář nepovažuje za daňový doklad pro listopadové a prosincové zálohy.

Více informací naleznete ve Finančním zpravodaji č. 34/2021, Informaci GFŘ k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH a Informaci GFŘ k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny nebo plynu (z důvodu mimořádné události).

Na závěr se hodí zmínit, že vláda schválila předlohu návrhu novely zákona o DPH, která by od 1. ledna 2022 dodání elektřiny a plynu zcela osvobodila od DPH na dobu celého roku 2022.

 

2. Prominutí DPH u respirátorů do konce roku 2021

Ministerstvo financí opět prodloužilo prominutí DPH u dodání respirátorů včetně pořízení z jiného členského státu EU a dovozu ze třetích zemí, tentokrát do 31. prosince 2021. Podmínky prominutí navazují na dosavadní prominutí DPH při dodání vyjmenovaného zboží v předchozích obdobích. Rozhodnutí o prodloužení naleznete ve Finančním zpravodaji č. 33/2021.
 

3. Nová pravidla pro uplatnění DPH u cestovních služeb

Od 1. 1. 2022 nabývají účinnosti změny v uplatnění DPH u plnění podléhajících zvláštnímu režimu pro cestovní službu. Dle nových pravidel budou poskytovatelé cestovních služeb muset například přiznat daň z přijatých záloh či zatížit část letecké přepravy do třetích zemí daní z přidané hodnoty. Nově již nebude možný výpočet přirážky pro účely stanovení základu daně souhrnně z cestovních služeb poskytnutých za zdaňovací období. Plátce bude muset provádět výpočet přirážky za jednotlivou poskytnutou cestovní službu.

Generální finanční ředitelství již před časem vydalo krátkou informaci o chystaných změnách. Nyní připravuje metodický pokyn, který má v plánu zveřejnit ještě před koncem tohoto roku.

 

4. Vybraná judikatura SDEU (10/2021)

C‑45/20 a C‑46/20 Finanzamt N a G – podmínky pro přiznání nároku na odpočet u dlouhodobého majetku

Rozhodnutí o zařazení majetku do obchodního majetku představuje jednu z podmínek vzniku nároku na odpočet. Oznámení o učinění této volby správci daně ve lhůtě stanovené vnitrostátním právem představuje formální podmínku vzniku nároku na odpočet. Pokud osoba povinná k dani neučiní takovéhoto oznámení do konce lhůty pro podání ročního přiznání k DPH, resp. neposkytne dostatečné důkazy o splnění uvedené podmínky, pak je správce daně v zásadě oprávněn odepřít nárok na odpočet DPH u pořízeného zboží s tím, že má za to, že bylo zařazeno do soukromého majetku.

C ‑ 80/20 Wilo Salmson - vracení daně poté, co dodavatel stornuje původní fakturu a vystaví novou

V daném sporu rumunský správce daně zamítl žádost francouzské společnosti o vrácení DPH. Francouzská společnost pořídila zboží, které zakoupila v Rumunsku, ale které neopustilo rumunské území. Rumunský dodavatel vystavil na dodání zboží fakturu, kterou francouzská společnost použila v první podané žádosti o vrácení daně. Tato žádost však byla zamítnuta z důvodů nesouladu přiložených faktur. Dodavatel následně tuto fakturu stornoval a poté vystavil novou. Správce daně druhou žádost opět zamítl s odůvodněním, že o vrácení DPH uvedené na nové faktuře bylo již v minulosti požádáno.

SDEU rozhodl, že:

1. Nárok na vrácení DPH, kterou bylo zatíženo dodání zboží, nemůže uplatnit osoba povinná k dani, která není usazena v členském státě vrácení daně, nýbrž v jiném členském státě, pokud tato osoba povinná k dani nemá fakturu za nákup dotyčného zboží ve smyslu směrnice o DPH. Za „fakturu“ ve smyslu směrnice o DPH nelze považovat určitý dokument pouze v případě, že je stižen takovými vadami, které neumožňují vnitrostátnímu daňovému orgánu získat údaje nezbytné k odůvodnění žádosti o vrácení daně.

2. Žádost o vrácení DPH za dané období pro vrácení nemůže být zamítnuta pouze z toho důvodu, že povinnost k této DPH vznikla v průběhu dřívějšího období pro vrácení, ačkoli tato daň byla fakturována až v průběhu tohoto daného období.

3. Následné jednostranné zrušení původní faktury dodavatelem a vystavení nové za stejná dodání nemá vliv na existenci nároku na vrácení DPH, který byl již uplatněn, ani na období, za které musí být uplatněn.   

C ‑ 396/20 CHEP Equipment Pooling – vracení daně osobě povinné k dani z JČS

V případě, že částka DPH skutečně zaplacená na vstupu, jak je uvedena na faktuře připojené k žádosti o vrácení daně, je vyšší než částka uvedená v této žádosti, není daňová správa členského státu vrácení daně oprávněna vrátit DPH pouze ve výši odpovídající částce uvedené v žádosti, aniž předtím vyzve žadatele k opravení jeho žádosti.

C‑373/19 Dubrovin & Tröger - osvobození výuky plavání

Obchodní korporace provozovala plaveckou školu a měla za to, že tyto služby mají být osvobozeny od DPH (osvobození použitelné pro školské vyučování).

SDEU rozhodl, že pojem „školské nebo vysokoškolské vzdělávání“ ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. i) a j) směrnice Rady nezahrnuje výuku plavání poskytovanou plaveckou školou. Výuka plavání představuje specializovanou výuku, jenž nemůže využívat osvobození od daně.

 

 

Aktuality: 9/2021

1. Novela zákona o DPH (e-commerce): OSS

Od 1. 10. 2021 vstoupila v platnost novela zákona o DPH, která je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop. Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země. Od 1. října 2021 již není možné přímo postupovat dle přímého účinku směrnice o DPH, neboť nová pravidla jsou již transponována do zákona o DPH. Daňové subjekty postupují tak od 1. 10. 2021 podle zákona o DPH a nařízení Rady (EU) č. 282/2011.

Novela zákona o DPH obsahuje zejména tyto změny:

 • zdaňování u zasílání zboží (nově tzv. prodej zboží na dálku) mezi členskými státy EU
  • zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU
  • zrušení limitu 1 140 000 Kč u zasílání zboží z EU do ČR
  • zavedení limitu 10 000 EUR
 • zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR z třetí země,
 • dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma),
 • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop).

Podrobnější informace o změnách v zákoně o DPH lze nalézt v článku Nová pravidla v oblasti DPH od 1. 7. 2021 a na stránkách pro zvláštní režim jednoho správního místa (One Stop Shop).

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně nových pravidel se na nás neváhejte obrátit. Rádi Vám poradíme a registraci za Vás vyřešíme.

 

2. Hlášení Intrastat – důležité změny od ledna 2022

Od 1. 1. 2022 dojde ke změnám v hlášení Intrastat. ČSÚ přichystal přehled nejdůležitějších novinek, které zpravodajské jednotky od nového roku čekají. V souvislosti s nimi dochází ke změně používané terminologie. Nově se bude místo termínu „odeslání“ používat „vývoz zboží do jiného členského státu EU“ a místo „přijetí“ se bude používat „dovoz zboží z jiného členského státu EU“.

Dochází také k rozšíření okruhu údajů, které budou vykazovány v souvislosti s vývozem zboží do jiného členského státu EU. Kromě dosavadních údajů o vyvezeném zboží budou zpravodajské jednotky nově povinny vykazovat rovněž údaje o zemi původu vyváženého zboží a daňovém identifikačním čísle nebo obdobném čísle, které je používáno pro účely DPH a bylo přiděleno partnerskému subjektu v členském státě EU, kam bude zboží vyvezeno.

Výraznou změnou projdou také kódy povahy transakce. Podrobné informace naleznete zde Nové kódy povahy transakce. Pro snazší orientaci v nových kódech povahy transakce můžete využít také Převodník kódů povahy transakce.

Další změny se týkají například limitu malých zásilek, který se navyšuje ze současných 200 EUR na 400 EUR, zaokrouhlování doplňkových měrných jednotek, které se nově bude provádět stejným způsobem jako u hmotnosti nebo vykazování tzv. stoprocentního dobropisu.

Nejvýznamnější změnou je zavedení možnosti zjednodušeného vykazování při splnění určitých podmínek. To bude umožňovat odeslat jedno hlášení ročně bez uvedení podrobných údajů v případě, že zpravodajská jednotka doveze nebo vyveze zboží v hodnotě mezi 12 a 20 miliony Kč a současně se nebude jednat o specifické komodity uvedené ve Sdělení ČSÚ. Bližší informace ke zjednodušenému hlášení naleznete zde.

 

3. Vybraná judikatura SDEU (09/2021)

C ‑ 855/19 G. – pořízení pohonných hmot z JČS

SDEU uvedl, že DPH směrnice brání ustanovení vnitrostátního práva, které ukládá povinnost zaplatit DPH z pořízení pohonných hmot uvnitř Společenství před tím, než vznikne daňová povinnost ve smyslu článku 69 směrnice.

C ‑ 294/20 Auto Service - vracení daně; nepředložení požadovaných dokladů

V daném sporu šlo o to, že německá společnost požádala španělského správce daně o vrácení španělské DPH. Správce daně ji vyzval k doplnění originálů faktur a dalších informací k plnění. Ty však společnost nedodala. Správce daně tedy žádost o vrácení DPH zamítl. Společnost požádala o přezkum zamítnutí žádosti, správce daně ji vyzval k doplnění informací, ale jelikož společnost na výzvu neodpověděla, správce daně v rámci přezkumu zamítnutí žádosti potvrdil.

SDEU uvedl, že směrnice nebrání vnitrostátní právní úpravě, podle které může být nárok na vrácení DPH odepřen, pokud žadatel nepředloží bez přiměřeného odůvodnění, a bez ohledu na jemu zaslané žádosti o informace, doklady umožňující prokázat splnění podmínek pro vrácení DPH před tím, než daňový orgán vydá své rozhodnutí. V daném případě španělský správce daně dvakrát požádal společnost, aby mu poskytla chybějící informace, které pro něj byly nezbytné pro posouzení nároku na vrácení DPH. Společnosti tak v praxi nebylo znemožněno nebo nadměrně ztíženo uplatnění jejího nároku na vrácení DPH, tudíž k zamítnutí její žádosti nedošlo v rozporu s unijním právem.   

 

 

Aktuality: 8/2021

1. Deadline pro žádost o vrácení DPH z JČS EU za rok 2020 se blíží

Žádosti o vrácení daně, kterou jste uhradili v roce 2020 v jiných členských státech EU, se podávají nejpozději do 30. září 2021. Podání je možné pouze elektronicky.

Nejste si jistí, zdali se Vám daň opravdu vrátí nebo zdali se to ekonomicky vyplatí? Během krátké konzultace Vám vše objasníme. Tato úvodní konzultace je zdarma.

 

2. Další prodloužení prominutí DPH u respirátorů do 31. 10. 2021

Ministerstvo financí prodloužilo prominutí DPH při dodání respirátorů včetně pořízení z JČS a dovozu do 31. 10. 2021. Příslušné Rozhodnutí je zveřejněno ve Finanční zpravodaj číslo 31/2021. Stejně jako předchozí prominutí, i toto se týká filtračních polomasek a respirátorů třídy FFP2 a vyšší včetně filtrů a jiného příslušenství k těmto filtračním polomaskám a respirátorům. Detailnější informace jsou uvedeny v Informaci k promíjení DPH u dodání respirátorů ze dne 2. 2. 2021.

 

Aktuality: 7/2021

1. Novela zákona o DPH (e-commerce): OSS

Pro spuštění zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. One Stop Shop) bylo jednotně pro celou EU stanoveno datum 1. 7. 2021. Novela zákona o DPH, která měla změny zavádět, se však v legislativním procesu opozdila. Senát ji projednával 22. července a vrátil ji s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny. Připomínáme, že i přesto, že novela zákona o DPH nestihla být implementována do české legislativy včas, plátci DPH mohou od 1. 7. 2021 postupovat podle nových pravidel pro OSS dle přímého účinku směrnice o DPH.

Pokud jste v červenci uskutečnili prodej zboží na dálku nebo poskytli službu zákazníkům do EU a ještě jste se nezaregistrovali do OSS, nezapomeňte, že tak můžete učinit nejpozději do 10. 8. 2021. Do režimu EU nebo režimu mimo EU je možné se registrovat až po uskutečnění plnění a žádost o registraci musí být podána nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po uskutečnění plnění.

Informace k placení DPH v OSS naleznete ve Finanční zpravodaji č. 30/2021.

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně nových pravidel se na nás neváhejte obrátit. Rádi Vám poradíme a registraci za Vás vyřešíme.

 

2. Vybraná judikatura SDEU (07/2021)

C ‑ 521/1 CB – obsahují původně zatajené a následně doměřené příjmy DPH?

SDEU uvedl, že pokud osoby povinné k DPH podvodně zatajily finančnímu úřadu existenci plnění a příjmy dosažené v souvislosti s tímto plněním neuvedly do přiznání k přímým daním, rekonstrukce částek uhrazených a přijatých při dotčeném plnění provedená daňovou správou v rámci kontroly uvedeného přiznání je musí považovat za cenu včetně DPH, ledaže by podle vnitrostátního práva měly osoby povinné k dani navzdory podvodnému jednání možnost přenesení a následného odpočtu dotčené DPH.

C ‑ 695/19 Rádio Popular – prodloužená záruka na zboží jako možná vedlejší finanční činnost nevstupující do koeficientu pro stanovení odpočitatelného podílu vstupní ceny

V daném sporu šlo o to, že prodejce domácích spotřebičů poskytoval jako zprostředkovatel pojištění prodlouženou záruku na zakoupené zboží. Správce daně napadl postup prodejce, který na vstupu uplatňoval plný odpočet daně, neboť dle názoru správce daně prodejci vznikl pouze nárok na poměrný odpočet daně, jelikož poskytoval osvobozené pojišťovací služby.  

Dle soudu prodej prodloužené záruky na zakoupené zboží má podobu pojistné smlouvy, a tudíž musí být považován za službu související s pojišťovací činností ve smyslu čl. 174 odst. 2 písm. b) a c) DPH směrnice. Naplněna byla i druhá podmínka, tj. že služba je poskytnuta pojišťovacím makléřem nebo agentem (je třeba vycházet nikoliv z formálního postavení poskytovatele služeb, ale je nezbytné zkoumat samotný obsah těchto služeb, což prodejce v daném případě splňuje).

SDEU poté připomenul, že ze jmenovatele zlomku sloužícího k výpočtu odpočitatelného podílu mohou být vyloučeny pouze vedlejší finanční činnosti, tedy ta plnění, jež jsou uvedena v čl. 135 odst. 1 písm. b) až g) směrnice.

SDEU konstatoval, že čl. 135 odst. 1 DPH směrnice se nevztahuje na operace zprostředkování prodeje prodloužené záruky uskutečňované osobou povinnou k dani v rámci její hlavní činnosti, která spočívá v prodeji domácích spotřebičů, takže výše obratu vztahující se k těmto operacím nesmí být vyloučena ze jmenovatele zlomku sloužícího k výpočtu odpočitatelného podílu vstupní daně.

 

Aktuality: 6/2021

1. Novela zákona o DPH: e-commerce

Od 1. 7. 2021 došlo ke změně pravidel v uplatňování DPH u přeshraničních transakcí elektronického obchodování mezi podniky a spotřebiteli (B2C). Směrnice o DPH zavádí nová pravidla u prodeje zboží na dálku (původně zasílání zboží), při obchodování se zbožím přes digitální platformy a u dovozu zboží nízké hodnoty. Rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. One Stop Shop), které novela přináší, umožňuje odvést DPH, jež náleží jinému členskému státu prostřednictvím tuzemského správce daně bez nutnosti registrace k DPH v jiném členském státě.

Novelu zákona o DPH, která upravuje přeshraniční elektronické obchodování (tzv. e-commerce novela) bude projednávat Senát až 21. července. I přesto, že tato novela nestihla být implementována do české legislativy včas, daňové subjekty mohou od 1. 7. 2021 postupovat podle přímého účinku směrnice o DPH. Většina ostatních států však nová unijní pravidla pro „e-commerce“ implementovala včas včetně nového limitu 10 000 EUR. Pokud tedy české e-shopy neodvedou DPH v zemi, kam zasílají zboží svým finálním zákazníkům, prostřednictvím režimu OSS, vznikne jim, bez ohledu na zpoždění legislativního procesu, povinnost se v daných členských státech registrovat k DPH. Více informací naleznete v Informaci k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) zveřejněné 21. 6. 2021 Finanční správou.

Připomínáme, že Evropská komise zveřejnila Příručku k novému rozšířenému režimu jednoho správního místa, o které jsme Vás již informovali v březnových aktualitách.

 

2. Další prodloužení prominutí DPH u respirátorů do 31. 8. 2021

Ministerstvo financí prodloužilo prominutí DPH při dodání respirátorů včetně pořízení z JČS a dovozu do 31. 8. 2021. Příslušné Rozhodnutí je zveřejněno ve Finanční zpravodaj číslo 25/2021 ze dne 28. 6. 2021. Stejně jako předchozí prominutí, i toto se týká filtračních polomasek a respirátorů třídy FFP2 a vyšší včetně filtrů a jiného příslušenství k těmto filtračním polomaskám a respirátorům. Detailnější informace jsou uvedeny v Informaci k promíjení DPH u dodání respirátorů ze dne 2. 2. 2021.

 

3. Vybraná judikatura SDEU (06/2021)

C ‑ 931/19 Titanium – vznik provozovny s ohledem na pronájem nemovité věci

SDEU připomenul, že pojem „provozovna“ vyžaduje minimální soudržnost dosaženou trvalým spojením lidských a technických prostředků nezbytných k poskytování určitých služeb (viz ustálená judikatura a čl. 11 prováděcího nařízení k DPH směrnici). Pod pojem „stálá provozovna“ nemůže především spadat struktura, která nemá vlastní zaměstnance.

SDEU pak shrnul, že společnost Titanium, která pronajímala dvě nemovitosti ve Vídni, nemá v Rakousku vlastní zaměstnance a pro výkon některých úkonů souvisejících se správou smluvně pověřila jiné osoby, přičemž si ponechala právo činit veškerá důležitá rozhodnutí týkající se pronájmu nemovitostí. V souladu s výše uvedeným tedy uzavřel, že pokud Titanium nedisponuje vlastními zaměstnanci, prostřednictvím nichž by uskutečňovala plnění související s nájmem, pak pronajaté nemovitosti nemohou představovat DPH provozovnu.

C ‑ 182/20 BE – povinnost opravit odpočty DPH po prohlášení konkursu

V daném sporu šlo o to, že po zahájení insolvenčního řízení a prohlášení konkursu společnosti správce daně neuznal nárok na odpočet z plnění, která pořídila před prohlášením konkursu. Byl názoru, že tato plnění neslouží pro její ekonomickou činnost, neboť prohlášením konkursu došlo k jejímu ukončení. Podstatou otázky tedy bylo, zda prohlášení konkursu automaticky zakládá povinnost opravit odpočty DPH, které byly uplatněny z plnění pořízených před prohlášením konkursu.

SDEU konstatoval, že zahájení insolvenčního řízení, které s sebou nese zpeněžení aktiv ve prospěch věřitelů společnosti, nemůže samo o sobě ovlivnit ekonomickou povahu uskutečněných plnění. Takovéto zahájení insolvenčního řízení tudíž nemůže automaticky založit povinnost dlužníka opravit odpočty DPH, pokud zahájení tohoto řízení nebrání tomu, aby dlužník pokračoval v ekonomické činnosti, zejména za účelem likvidace svého podniku.

C – 58/20 K a C – 59/20 DBKAG – správa fondů kolektivního investování

SDEU připomenul, že na takové služby poskytované třetími osobami společnostem spravujícím fondy kolektivního investování, jako je daňová agenda spočívající v dohledu nad tím, že budou příjmy podílníků z fondu zdaněny v souladu s vnitrostátní právní úpravou, a v poskytnutí oprávnění používat software sloužící k provádění výpočtů ukazatelů rizik a výkonnosti jednotlivých fondů kolektivního investování, se vztahuje osvobození od daně stanovené v Čl. 135 odst. 1 písm. g) směrnice o DPH, pokud tyto služby inherentně souvisí se správou fondů kolektivního investování a jsou poskytovány výlučně pro účely správy takových fondů kolektivního investování, ačkoli tyto služby jako celek nebyly externalizovány.

K dalšímu posouzení (poskytnutí licence k užívání uvedeného software) SDEU odkázal na úvahy prezentované v C – 231/19 Blackrock, dle nichž takováto licence může být považována za „specifickou“ pro správu fondů kolektivního investování, je-li výlučně pro tyto účely určena.

 

Aktuality: 5/2021

1. Brexit - Vracení DPH z Velké Británie v roce 2021

Generální finanční ředitelství 19. 5. 2021 vydalo Informaci k vracení DPH osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období.

Informace shrnuje podmínky pro uplatnění nároku na vrácení DPH, podrobně seznamuje se způsobem a formou podání žádosti o vrácení daně. Současně informuje o naplnění principu vzájemnosti při vracení daně.

Britští žadatelé musí podat žádost o vrácení DPH v českém jazyce Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu na předepsaném tiskopisu. Žádost za kalendářní rok lze podat nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, jinak nárok zaniká. Lze však podat žádost i za kratší období. Žádost nelze podat elektronicky.

Díky principu vzájemnosti mohou rovněž české subjekty žádat o vrácení DPH zaplacené ve Spojeném Království u britské daňové správy. Více informací lze nalézt na webových stránkách britské daňové správy.

Výjimku představuje pouze pořízení (nákup, dovoz) zboží v ČR osobou povinnou k dani, která je usazena v Severním Irsku a má přiděleno daňové identifikační číslo pro účely DPH. Severní Irsko zůstává při obchodování se zbožím součástí EU, tzn., že o vracení DPH lze žádat stejným způsobem jako v ostatních členských státech EU.

V případě zájmu o vrácení DPH se nás neváhejte obrátit. Se zpracováním žádosti Vám rádi pomůžeme.
 

2. KOOV z 19. 5. 2021: Nájem nemovitých věcí – časové souvislosti

Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2021 přinesla určitá omezení v možnosti aplikovat daň na nájem nemovitých věcí uvedených v § 56a odst. 3 ZDPH. Pronájem prostor využívaných k bydlení je od 1. 1. 2021 povinně osvobozený od DPH bez nároku na odpočet daně.

Koordinační výbor řešil otázku, zda nové znění povinně dopadá na nájem nemovitých věcí uvedených v § 56a odst. 3 ZDPH, pokud je tento nájem poskytován dle smlouvy uzavřené před 1. 1. 2021 a pronajímatel se ke dni uzavření nájemní smlouvy rozhodl postupovat dle znění § 56a odst. 3 ZDPH platného před 1. 1. 2021, tj. rozhodl se v souladu se ZDPH u nájmu aplikovat daň.

Dle GFŘ musí být k § 56a odst. 3 ZDPH přistupováno tak, že vznikla-li povinnost přiznat plnění ke dni jeho uskutečnění (§ 51 odst. 2 ZDPH), pak i když si smluvní strany ujednaly, že nájem bude zdaněn podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2020, tak i takovýto nájem bude na základě znění § 56a odst. 3 ZDPH povinně osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně. Pokud byla tedy uzavřena nájemní smlouva např. v roce 2019 či 2020, tak takovéto nájemné nemůže být po 1. 1. 2021 osvobozené od DPH, ale musí být zdaňováno. Novela § 56a odst. 3 ZDPH v tomto ohledu mj. stanovila dlouhou lhůtu, ve které byl již zákon platný, ale ještě nenabyl účinnosti, právě z důvodu, aby bylo osobám umožněno upravit smluvní vztahy tak, aby plně reflektovaly novou právní úpravu.

 

3. KOOV z 19. 5. 2021: Prominutí DPH rozhodnutími ministryně financí

S ohledem na rozhodnutí ministryně financí o prominutí DPH z důvodu mimořádné události, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8/2021 (dále jen „Rozhodnutí“), bylo cílem příspěvku vyjasnit pro účely aplikační praxe, že plátce daně může postupovat dle ZDPH. Tj. může aplikovat DPH v případě dodání zboží vyjmenovaném v Rozhodnutí. V takovém případě má poskytovatel plnění povinnost tuto daň v souladu se ZDPH přiznat a zaplatit a příjemce plnění má nárok na její odpočet (za splnění obecných podmínek §72 a násl. ZDPH).

Komora daňových poradců se shodla, že je nezbytné, aby byl příjemci plnění umožněn nárok na odpočet daně (za splnění obecných podmínek § 72 ZDPH) v situacích, kdy dodavatel plnění postupoval v souladu se ZDPH a přiznal daň na výstupu. KDP argumentuje také tím, že v současné době se řada plátců daně primárně zaměřuje na neustálé změny v opatřením omezujících jejich podnikání, a tak informace GFŘ k samotnému prominutí i k jeho následné praktické aplikaci, může uniknout jejich pozornosti. V důsledku přiznání DPH ze strany dodavatele se pak příjemce plnění může dostat do situace, kdy mu bude ze strany správce daně odmítán nárok na odpočet daně, přestože dodavatel postupoval v souladu se ZDPH. Ačkoli je oprava přiznané daně možná, vyžaduje dodatečnou administrativu na straně dodavatele, který ovšem nemá povinnost opravu provést. Daň odvedená dodavatelem s nemožností uplatnění odpočtu příjemcem tak ve výsledku bude navyšovat cenu daného zboží, dojde k porušení pravidla neutrality DPH a Rozhodnutí místo aby zmírnilo dopady pandemie, naopak dokonce může zhoršit situaci příjemce.

GFŘ s uvedenými závěry však nesouhlasí. Argumentuje tím, že i když se závěry mohou zdát relevantní, vedly by k naprosté nepřehlednosti v aplikační praxi. Došlo by k tomu, že někdo by plnění osvobozoval, někdo zdaňoval a všichni by uplatňovali nárok na odpočet. V praxi je však důležitý jednotný postup u všech plátců. Rozhodnutí již existuje a nezbývá, než jej respektovat se všemi důsledky, které z prominutí plynou.

 

4. Změny pokynu GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Ministerstvo financí zveřejnilo 10. 5. 2021 ve Finančním zpravodaji č. 21/2021 aktualizované znění pokynu GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení (dále jen „Pokyn“). Změny se týkají postupu Finanční správy při posuzování rozsahu prominutí pokuty a ospravedlnitelných důvodů pro nepodání kontrolního hlášení a jsou následující:

 • K prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení může dojít pouze v případě, kdy došlo k dodatečnému zhojení tohoto porušení právní povinnosti, tj. (opožděné) splnění povinnosti podat příslušné kontrolní hlášení/následné kontrolní hlášení;
 • Ve výčtu „Ospravedlnitelných důvodů“ pro nepodání kontrolního hlášení byl důvod č. 10 rozšířen o situaci nefunkčních datových schránek v poslední den lhůty pro podání, pokud tato odstávka nebyla předem plánována;
 • Při posuzování četnosti porušení povinnosti podat daňové tvrzení v řádném termínu nebudou brány v úvahu pokuty za opožděné tvrzení daně prominuté generálním pardonem či individuálním rozhodnutím z objektivního důvodu nezávislého na vůli daňového subjektu.

 

5. Prodloužení prominutí DPH u respirátorů do 30. 6. 2021

Ministryně financí prodloužila prominutí DPH při dodání respirátorů včetně pořízení z JČS a dovozu do 30. 6. 2021. Příslušné Rozhodnutí je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 23/2021 ze dne 1. 6. 2021. Prominutí se týká filtračních polomasek a respirátorů třídy FFP2 a vyšší včetně filtrů a jiného příslušenství k těmto filtračním polomaskám a respirátorům. Toto Rozhodnutí navazuje na stávající prominutí daně při dodání vyjmenovaného zboží v předchozích obdobích. Detailnější informace jsou uvedeny v Informaci k promíjení DPH u dodání respirátorů ze dne 2. 2. 2021.

 

6. Vybraná judikatura SDEU (05/2021)

C ‑ 844/19 CS a technoRent International - úrok z prodlení při opožděném vrácení odpočtu

SDEU připomenul, že vrácení nadměrného odpočtu i vrácení daně z důvodu opravy základu daně dle čl. 90 odst. 1 DPH směrnice musí být uskutečněno v přiměřené lhůtě. V případě, že není provedeno v přiměřené lhůtě, náleží osobě povinné k dani úroky z prodlení. V uvedených případech vzniká nárok na úroky z prodlení i tehdy, kdy právo členského státu v rozporu se zásadou daňové neutrality takovouto povinnost nestanoví. Předkládající soud tedy musí učinit vše, co je v jeho pravomoci, aby zajistil plný účinek ustanovení DPH směrnice na základě výkladu vnitrostátního práva v souladu s unijním právem.

C ‑ 4/20 ALTI - ručení za daň i za úroky z prodlení

SDEU uvedl k ručení příjemce za úroky z prodlení, že i když se znění čl. 205 vztahuje pouze na odvod DPH, tak nebrání členským státům uložit dlužníkovi odpovědnost za veškeré příslušenství této daně. Osoba je tedy povinna uhradit kromě částky DPH i úroky z prodlení, které dluží osoba povinná tuto daň odvést, pokud je prokázáno, že tato osoba, která sama uplatnila nárok na odpočet daně, věděla nebo vědět měla, že osoba povinná odvést daň uvedenou daň neodvede. V daném případě vnitrostátní úprava požadující na příjemci plnění i zaplacení úroků z prodlení umožňuje bojovat proti daňovým podvodům a únikům v oblasti DPH, tudíž přispívá k dosažení cíle zajistit správci daně účinný výběr DPH, který sleduje čl. 205.

C ‑ 248/20 Skellefteå Industrihus – upuštění od investičního záměru, který měl sloužit k budoucí zdanitelné činnosti

V daném sporu šlo o to, že švédská daňová úprava obsahovala obdobně jako ZDPH možnost pronajímatele si zvolit zdanění pronájmu nemovité věci, pokud je nájemce osobou povinnou k dani a předmět nájmu slouží k jeho ekonomické činnosti. Obdobně též stanovovala povinnost úpravy původního odpočtu daně v případě změny využívání nemovité věci.

SDEU připomenul, že podle judikatury (C – 249/17 RyanairC – 734/19 ITH Comercial Timişoara) je-li upuštěno od investičního záměru, jež měl sloužit k budoucí zdanitelné činnosti, pak jednou vzniklý nárok na odpočet musí být v zásadě zachován. To platí i pro případy, kdy vnitrostátní právo umožňuje u příslušného plnění volbu zdanění. DPH směrnice tedy brání takové vnitrostátní úpravě, která stanoví odnětí nároku na odpočet v případě, že osobě povinné k dani byl tento nárok přiznán z důvodu, že si zvolila možnost zdanění budoucího plnění na výstupu.
Na druhou stranu mezi nárokem na odpočet DPH a využíváním předmětného vstupního plnění pro účely zdanitelných plnění na výstupu musí existovat úzký a přímý vztah, tudíž pokud osoba povinná k dani před „prvním použitím“ nebo „skutečným použitím“ dotčeného plnění přestane mít v úmyslu jej využívat k uskutečňování plnění na výstupu, pak takovýto úzký a přímý vztah je přerušen. Osoba povinná k dani pak tedy musí upravit nárok na odpočet daně dle čl. 184 a 185 směrnice.

 

Aktuality: 4/2021

1. Novela zákona o DPH: e-commerce

Od 1. 7. 2021 dochází ke změně pravidel v uplatňování DPH u přeshraničních transakcí elektronického obchodování mezi podniky a spotřebiteli (B2C). Tyto změny se týkají pravidel pro určení členského státu zdanění a ovlivní zejména prodejce zboží, kteří uskutečňují prodeje zboží do jiných členských států EU koncovým zákazníkům například prostřednictvím e-shopů. Rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. One Stop Shop), které novela přináší, umožňuje odvést DPH, jež náleží jinému členskému státu prostřednictvím tuzemského správce daně bez nutnosti registrace k DPH v jiném členském státě. Stejný princip lze využít pro prodej zásilek do 150 EUR ze třetích států koncovým zákazníkům z EU. Za tímto účelem vznikl nový zvláštní režim - Import One Stop Shop. Do režimu OSS i IOSS se lze registrovat již od 1. 4. 2021 s tím, že jeho využití bude možné od 1. 7. 2021.

Ačkoliv je novela zákona o DPH k těmto změnám dosud v legislativním procesu (sněmovní tisk č. 867/0), Finanční správa již připravila základní informace ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa na adrese https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss.

Připomínáme, že Evropská komise zveřejnila Příručku k novému rozšířenému režimu jednoho správního místa, o které jsme Vás již informovali v březnových aktualitách.

Pokud se chcete dozvědět více o novele zákona o DPH v oblasti „e-commerce“ a zjistit, zda se novela týká i vašeho podnikání, přihlaste se webinář BDO na toto téma, který se koná
4. 6. 2021. Více informací najdete
zde.

 

2. Prominutí DPH u respirátorů ze zahraničí

V souvislosti s ochranou obyvatel před šířením viru SARS-CoV-2 rozšířilo Ministerstvo financí prominutí DPH na prodej respirátorů kategorie FFP2 a vyšší, diagnostických zdravotnických prostředků pro testování COVID-19 a očkovacích látek pořízených z jiných členských států EU a také ze zemí mimo EU. Doposud se prominutí týkalo pouze tuzemských dodání. DPH se promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo do 3. 6. 2021 v případě respirátorů a do
31. 12. 2022 v případě očkovacích látek a diagnostických prostředků pro testování COVID-19. Více informací naleznete ve Finančním zpravodaji č. 18/2021.

 

3. Vybraná judikatura SDEU (04/2021)

C ‑ 935/19 Grupa Warzywna – přiměřenost sankcí uložených daňovou správou

Vnitrostátní právní úprava stanovující paušální sankci ve výši 20 % neoprávněně nárokovaného odpočtu daně v případě, že účastníci plnění nesprávně posoudili daňový režim plnění, kdy nic nasvědčuje existenci daňového úniku, je v rozporu s DPH směrnicí a zásadou proporcionality.

Podle SDEU článek 273 směrnice o DPH a zásada proporcionality brání vnitrostátním právním předpisům, podle nichž je osobě povinné k dani, která nesprávně klasifikovala plnění osvobozené od DPH jako plnění podléhající DPH, uložit sankci ve výši 20 % částky nadhodnocení neoprávněně požadované částky vratné DPH. V situaci, kdy nesrovnalost vyplývá z nesprávného posouzení zdanitelnosti transakce ze strany účastníků plnění a nic nenaznačuje, že by došlo k podvodu nebo ztrátě příjmů státní pokladny, i v situaci, kdy takové zvláštní okolnosti neexistují.

SDEU uvedl, že uvedená sankce je v daném případě uložena osobě povinné k dani, která nesprávně kvalifikovala plnění, automaticky, tudíž způsob jejího stanovení neumožňuje daňovým orgánům individuálně posoudit její výši, tak aby bylo zajištěno, že nejde nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení cílů spočívajících v zajištění správného výběru daně a předcházení daňovým únikům.

C‑703/19 J. K. – prodej pokrmů v provozovně rychlého občerstvení

Spor se týkal určení správné sazby DPH při dodání jídel, které zákazník zakoupil v provozovně rychlého občerstvení. Provozovatel rychlého občerstvení prodával pokrmy různými způsoby – uvnitř provozovny, výdejními okénky pro konzumaci mimo provozovnu nebo uvnitř obchodních center, kdy zákazník konzumoval jídlo v zónách k tomu určených.

SDEU konstatoval, že pod pojem „restaurační a cateringové služby“ patří dodání jídel s dostatečnými podpůrnými službami, které jsou určeny k tomu, aby konečnému zákazníkovi umožnily okamžitou spotřebu těchto jídel, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu. Rozhodující význam má být kladen na poskytnutí nabízených podpůrných služeb, které jsou spojeny s dodáním připravených jídel, přičemž tyto služby musí být dostatečné k zajištění okamžité spotřeby těchto jídel a musí převládat ve vztahu k jejich dodání. V daném ohledu je nutno zejména zohlednit přítomnost obsluhujícího personálu, poskytnutí uzavřených a vytápěných prostor, zvláště určených ke konzumaci dodaných potravin, šaten, toalet a také nábytku i příborů. Pokud se konečný zákazník rozhodne, že nevyužije popsané materiální a lidské zdroje, které poskytovatel nabízí, je třeba mít za to, že dodání těchto jídel nedoprovází žádná podpůrná služba a plnění musí být kvalifikováno jako dodání zboží.

 

Aktuality: 3/2021

1. Prodloužení prominutí DPH u respirátorů

V důsledku trvání pandemické situace rozhodla Ministryně financí o prodloužení prominutí DPH u filtračních polomasek, respirátorů a filtrů splňujících parametry třídy ochrany FFP2 a vyšší až do 3. června 2021. Prominutí původně mělo trvat pouze do 3. dubna 2021. O podrobnostech jsme vás již informovali v našich lednových aktualitách. Detaily lze nalézt ve Finančním zpravodaji č. 8/2021.

 

2. Generální finanční ředitelství vydalo 26. 3. 2021 Informaci k testování na onemocnění COVID-19 týkající se uplatňování DPH.

V souvislosti s nejasnostmi uplatňování DPH zejména v oblasti povinného testování zaměstnanců na COVID-19 se Generální finanční ředitelství rozhodlo vyjasnit podmínky osvobození z důvodu jednotného postupu. GFŘ v Informaci shrnuje, že služby testování na COVID-19 jsou plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, pokud jsou řádnými zdravotními službami dle § 58 zákona o DPH a tedy převažuje u nich účel činnosti s léčebně-preventivním cílem. Mezi tyto služby patří antigenní či PCR testování na přítomnost viru i testování na přítomnost protilátek po prodělaném onemocnění. Tento postup bude uplatňován od 1. 4. 2021.

Zdůrazňujeme, že výše uvedené však platí pouze v případě, že jsou testy provedeny ve formě zdravotních služeb, tzn. uskutečněné poskytovatelem zdravotních služeb.

 

3. Novela zákona o DPH: e-commerce

Poslanecká sněmovna navrhla k dalšímu projednání novelu zákona o DPH, která by měla od 1. 7. 2021 změnit (mimo jiné) pravidla DPH u přeshraničních transakcí elektronického obchodování mezi podniky a spotřebiteli (B2C). Důvodem těchto změn je překonání překážek přeshraničního online prodeje a narovnání konkurence mezi dodavateli z EU a třetích zemí. Novela stanoví 3 volitelné samostatné režimy jednoho správního místa (OSS v rámci EU, OSS pro subjekty mimo EU, či OSS pro dovozy do EU), které umožní online prodejcům, včetně online platforem, soustředit veškeré ohlašovací povinnosti do jedné země EU. Další výhodou bude, že při nákupu zboží online ze zemí mimo EU nebo v rámci EU bude použitá stejná sazba DPH jako u nákupu zboží v domovské zemi. Nová pravidla zajišťují, aby byla DPH placena tam, kde dochází ke spotřebě zboží.

Evropská komise zveřejnila Příručku k novému rozšířenému režimu jednoho správního místa, která má být neformálním návodem k tomu, jak mají být nové právní předpisy EU uplatněny. Tento průvodce popisuje postup registrace do jednotlivých režimů jednoho správního místa, deregistrace z režimů, způsob podání přiznání k DPH, způsob platby příslušné daně a další.

Pokud se chcete dozvědět více o novele zákona o DPH v oblasti „e-commerce“ a zjistit, zda se novela týká i vašeho podnikání, přihlaste se webinář BDO na toto téma, který se koná 13. 4. 2021 (a 4. 6. 2021). Více informací najdete zde.

 

4. Vybraná judikatura SDEU (03/2021)

C ‑ 802/19 Firma Z – osvobozené intrakomunitární dodání zboží a možnost snížení základu daně z důvodu slevy poskytnuté konečnému zákazníkovi

Dodavatel uskutečňující osvobozené intrakomunitární dodání zboží pořizovateli v jiném členském státě, není oprávněn snížit základ daně dodaného zboží, pokud poskytne určitou peněžní částku konečnému zákazníkovi, jenž zboží pořizuje od pořizovatele.

Nizozemská lékárna zasílala německým zákazníkům léky, které byly hrazeny z veřejného a soukromého zdravotního pojištění. Poté, co zákazník vyplnil určitý dotazník a zaslal ho zpět lékárně, obdržel od lékárny určitou peněžní částku jako „náhradu výdajů“. Lékárna považovala tuto náhradu výdajů za slevu z ceny dodaného léku, a tedy že je oprávněna snížit základ daně dodaného zboží. SDEU konstatoval, že prodej léku byl předmětem dvou dodání, první uskutečněné lékárnou vůči zdravotní pojišťovně a druhé uskutečněné pojišťovnou vůči zákazníkům. První dodání je osvobozeným intrakomunitárním plněním a současně zdanitelným pořízením zboží v Německu, kdy zdravotní pojišťovně vzniká povinnost přiznat daň. Druhé dodání nespadá do oblasti působnosti DPH směrnice, jelikož se nejedná o dodání zboží za úplatu. Vzhledem k tomu, dodání uskutečněné lékárnou je osvobozené, snížení základu daně není možné.

C ‑ 812/19 Danske Bank – skupinová registrace a poskytování služeb vlastní provozovně mimo skupinu

Dle směrnice pro účely DPH musí být hlavní provozovna společnosti, která se nachází v jednom členském státě a je součástí skupiny pro účely DPH, a pobočka této společnosti usazená v jiném členském státě považovány za odlišné osoby povinné k dani, pokud tato hlavní provozovna poskytuje uvedené pobočce služby a účtuje jí náklady s nimi spojené.

SDEU připomenul, že členský stát nemůže stanovit, aby DPH skupina osob usazených v jednom členském státě zahrnovala i osoby usazené v jiném členském státě.

C ‑ 895/19 A - uplatnění nároku na odpočet daně při pořízení zboží z JČS

Nárok na odpočet daně vztahující se k intrakomunitárnímu pořízení zboží vzniká pořizovateli ve stejném zdaňovacím období, ve kterém mu vznikne povinnost přiznat daň při pořízení zboží, a nemůže být odložen do běžného zdaňovacího období, ve kterém pořizovatel podá dodatečné daňové přiznání, prostřednictvím něhož opožděně přizná daň při pořízení zboží.

SDEU shrnul, že dle směrnice o DPH v rámci režimu přenesení daňové povinnosti základní zásada neutrality DPH vyžaduje, aby byl přiznán odpočet daně, jestliže jsou splněny hmotněprávní požadavky, i když osoby povinné k dani nevyhověly některým formálním náležitostem. Vnitrostátní úprava nemůže být v rozporu s DPH směrnicí.

C – 48/20 UAB „P.“ - daň uvedená na faktuře

Směrnice 2006/112 a zásady proporcionality a neutrality DPH brání vnitrostátní právní úpravě, aby neumožnily osobě povinné k dani jednající v dobré víře, opravit po zahájení daňové kontroly fakturu nesprávně nebo bezdůvodně uvádějící DPH, pokud by příjemce této faktury měl nárok na vrácení daně v případě, že by plnění, které je předmětem fakturace, bylo řádně vykázáno.

 

Aktuality: 2/2021

1. Brexit - Vracení DPH z Velké Británie za rok 2020 pouze do konce března 2021

Upozorňujeme plátce DPH, že 31. března 2021 je nejzazší lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH, která byla zaplacena ve Spojeném království během roku 2020. Zkrácení obvyklé lhůty (30. září) souvisí s vystoupením Velké Británie z EU. K podání těchto žádostí slouží elektronický daňový portál www.daneelektronicky.cz. Finanční správa doporučuje plátcům nenechávat podání žádosti na poslední chvíli a raději řešit s dostatečným předstihem jak získání přístupu do aplikace pro vracení daně, tak i samotné podání žádosti. Po 31. březnu 2021 bude sice i nadále možné o vrácení DPH z Velké Británie za rok 2020 požádat, nicméně již přímo u britské daňové správy. Bližší informace o tom, jak žádost podat, naleznete zde. S případnými dotazy kontaktujte kohokoliv z našich specialistů. S vyřizováním žádosti o vrácení DPH vám rádi pomůžeme.

 

2. Ministerstvo financí 2. 3. 2021 zveřejnilo ve Finančním zpravodaji 13/2021 rozhodnutí
o dalším prominutí příslušenství DPH

Prominutí se týká:

 • pokuty za opožděné podání daňového přiznání k DPH za zdaňovací období únor 2021;
 • pokuty za opožděné podání dodatečného daňového přiznání k DPH, které je daňový subjekt povinen podat do konce března 2021;
 • pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením, které měl plátce povinnost podat za měsíc únor;
 • pokut za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením, pokud běh lhůty ke splnění povinnosti alespoň z části spadá do období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021;
 • úroku z prodlení vzniklého na DPH za zdaňovací období únor 2021 (pokud již nebyl prominut dřívějším rozhodnutím MF zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 38/2020)

Výše uvedené však platí pouze v případě, že ke splnění povinnosti podat tato daňová tvrzení a k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, dojde nejpozději dne 15. 4. 2021!

Plátci DPH tak mohou podat svá přiznání a kontrolní hlášení za měsíc únor 2021 a zaplatit eventuální daňovou povinnost do 15. dubna 2021 (místo běžného termínu do 25. března) bez rizika jakýchkoliv sankcí. Podrobnosti naleznete ve Finančním zpravodaji 13/2021.

 

3. Zpřesnění výkladu prominutí DPH u testů a vakcín proti COVID-19

Jak jsme již informovali v prosincových novinkách, Ministerstvo financí promíjí DPH u dodání očkovacích látek a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 vFinanční správa 17. 12. 2020 zveřejnila Informaci. Nyní vydala Finanční správa Dodatek, ve kterém doplňuje a upřesňuje některé nejasné skutečnosti k praktickému postupu při uplatnění a také k častým dotazům. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad bez uvedení výše DPH, přičemž na dokladu je doporučeno uvést údaj „daň prominuta“. uplatňován od 1. 3. 2021.

 

4. Koordinační výbor s Komorou daňových poradců ČR ze dne 27. 1. 2021 – Uplatnění DPH při prodeji majetku plátcem

Cílem tohoto KOOV je objasnit, kdy je prodej majetku předmětem daně, pokud tento majetek není obchodním majetkem a k ekonomické činnosti se používá částečně nebo vůbec.

Závěr KOOV:

Prodej majetku není předmětem daně v případě, že prodávající tento majetek nenabyl
v postavení osoby povinné k dani, od počátku si zvolil, že si jej ponechá v soukromých aktivech (tj. mimo množinu obchodního majetku), a po celou dobu, během níž tento majetek vlastní, projevuje tuto svou vůli, což vyjadřuje tím, že

 1. jej nevložil do obchodního majetku pro účely DPH a
 2. neeviduje ho v evidenci obchodního majetku pro účely DPH a
 3. při jeho nákupu neuplatnil nárok na odpočet daně na vstupu,

ačkoli jej před prodejem zčásti používal pro ekonomickou činnost.

To platí za předpokladu, že při prodeji prodávající nepodnikal aktivní kroky, které využívají běžní obchodníci. Vždy by mělo být přihlédnuto ke všem okolnostem daného případu, včetně posouzení, zda není skutečný stav zastírán navenek deklarovaným stavem formálně právním.

Celý zápis z jednání Koordinačního výboru naleznete zde. Doporučujeme se seznámit s konkrétními příklady. Většina příkladů lze aplikovat především na fyzické osoby nebo veřejnoprávní instituce, avšak nejméně v jednom případě lze také neuplatnit DPH na výstupu při prodeji majetku obchodní korporací.

 

5. Vybraná judikatura SDEU (02/2021)

C ‑ 604/19 Gmina Wrocław – přeměna práva stavby k nemovité věci na plné vlastnické právo

Úplatná přeměna práva stavby k nemovité věci na vlastnické právo, kterou uskuteční město na základě vnitrostátní zákonné úpravy, představuje dodání zboží (převod vlastnického práva k majetku za platbu odškodného). S ohledem na skutečnost, že přeměna umožnila městu získávat
z dotčeného majetku pravidelný příjem, je toto plnění ekonomickou činností. V rámci této přeměny město vystupuje jako osoba povinná k dani.

C ‑ 712/19 Novo Banco – daň hrazená úvěrovými institucemi ze zůstatku klientských vkladů

Španělské úvěrové instituce, které mají střediska nebo pobočku v Andalusii, jsou povinny hradit speciální daň z vkladů, jež u nich mají uloženy jejich klienti. SDEU řešil, zda takováto daň není v rozporu s DPH směrnicí, dle níž jsou vklady osvobozeny od daně.

SDEU uvedl, že dle DPH směrnice členský stát může vybírat daně z pojistných smluv a ze sázek a her, spotřební daně, kolkovné a jakékoliv další daně, dávky nebo poplatky, které nemají povahu daně z obratu, pokud jejich výběr nevede při obchodu mezi členskými státy ke vzniku formalit spojených s překračováním hranic.

SDEU rozhodl, že daná daň nevykazuje základní znaky DPH, jelikož úvěrové instituce ji musí hradit
z důvodu držení vkladů uskutečněných jejich klienty, a nikoli z důvodu obchodních operací spočívajících ve vkladech. Nelze se tedy domnívat, že se uplatní na plnění, jejichž předmětem jsou zboží nebo služby. Další odlišnosti od DPH jsou uvedeny v rozsudku.

 

 

Aktuality: 1/2021

1. Uplatňování DPH u nájmu nemovitostí určených k bydlení

Připomínáme, že s účinností od 1. ledna 2021 vstoupilo v platnost ustanovení § 56a odst. 3 ZDPH omezující možnost zdanění pronájmu vybraných nemovitých věcí. Plátce se sice i nadále může rozhodnout, že u nájmu nemovité věci jinému plátci pro uskutečňování jeho ekonomické činnosti uplatní daň na výstupu, nicméně tato volba je omezena v případech, kdy předmětem nájmu jsou nemovité věci určené pro trvalé bydlení. Toto nové omezení možnosti zdaňovat nájem nemovité věci dopadá i na smluvní vztahy uzavřené před 1. 1. 2021. Upozornění na negativní konsekvence přinášíme zde. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí zde.

 

2. Brexit

Dne 31. prosince 2020 skončilo přechodné období pro vystoupení Spojeného království z EU. Spojené království je nyní formálně třetí zemí a právo EU se ve Spojeném království již neuplatňuje. To znamená, že se na obchod mezi Spojeným královstvím a EU vztahují celní postupy a formality. Jedinou výjimku představují obchody se zbožím mezi členskými státy EU (a tedy i ČR) a Severním Irskem, kde se i nadále uplatňují pravidla platná pro členské státy EU. Pozor, výjimka týkající se Severního Irska se nevztahuje na obchod se službami. Bližší informace naleznete v Informaci k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021.

 

3. Vrácení nadměrného odpočtu bez žádosti

Novela daňového řádu od 1. ledna 2021 přináší kromě institutu zálohy na daňový odpočet také další příjemnou novinku pro plátce DPH týkající se vratitelného přeplatku. Pokud plátce podá dodatečné daňové přiznání, v jehož důsledku vznikne vratitelný přeplatek, nově již nemusí žádat správce daně o vrácení přeplatku. Přeplatek by měl být vrácen automaticky. Dříve se podle § 105 zákona o DPH přeplatek z nadměrného odpočtu nevracel, pokud vznikl na základě dodatečného vyměření. To už však neplatí. Nyní se dle novely daňového řádu vztahuje vracení vratitelného přeplatku bez žádosti jak na vyměření na základě řádného přiznání, tak i na základě dodatečného. Minimální výše vratitelného přeplatku se zvýšila z původních 100 Kč na 200 Kč.

 

4. Finanční správa 15. 1. 2021 zveřejnila Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti).

Jelikož od 1. ledna 2021 nabývají účinnosti změny vyvolané novelou zákona o DPH a daňového řádu (zákon č. 283/2020 Sb.), byla provedena aktualizace informací pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku.

 

5. Finanční správa 2. 2. 2021 zveřejnila Informaci k promíjení DPH při dodání respirátorů.

Ministryně financí v období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021 promíjí DPH za dodání zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněném ve Finančním zpravodaji 8/2021. Prominutí DPH se zjednodušeně týká filtračních polomasek a respirátorů, které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, KN95 nebo N95 nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost. Nevztahuje se na obyčejné roušky. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad bez DPH (je doporučeno uvést údaj „daň prominuta“). Pokud dodavatel na daňovém dokladu uvede DPH (i přes prominutí), je povinen tuto daň přiznat a odvést, přičemž příjemce tohoto zboží si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Připomínáme, že současně zůstává v platnosti prominutí DPH u dodání očkovacích látek a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 dodaných v období od 16. 12. 2020 do 31. 12. 2022 (viz Finanční zpravodaj 35/2020).

6. Uplatnění slevy na evidenci tržeb v době pozastavení evidence tržeb

Evidence tržeb je v důsledku vyhlášení nouzového stavu kvůli šířením nemoci COVID-19, pozastavena do 31. prosince 2022. Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob je umožněno uplatnit jednorázovou slevu na evidenci tržeb, a to nejvýše do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Maximálně však 5 000 Kč. Sleva na evidenci tržeb může být uplatněna pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. To znamená, že slevu na EET lze uplatnit v daňovém přiznání pouze jednou, a to za první rok, ve kterém jste ji museli zavést. Nelze ji přesunout do dalšího zdaňovacího období. Poplatníci, kteří zaevidovali první tržbu od 1. 1. 2020 do 26. 3. 2020, mají tedy nárok na uplatnění slevy na evidenci tržeb již za zdaňovací období roku 2020. Více informací k uplatnění slevy naleznete zde.

7. Vybraná judikatura SDEU (01/2021)

C ‑ 288/19 QM – bezúplatné poskytnutí vozidla zaměstnanci

SDEU konstatoval, že pokud je zaměstnanci umožněno využívat vozidlo pro soukromé účely, při jehož pořízení zaměstnavatel neuplatnil odpočet daně, a to za situace, kdy zde neexistuje jakákoliv úplata, které by se musel zaměstnanec v dané souvislosti vzdát, pak takovéto plnění nemůže být posuzováno jako poskytnutím služby za úplatu. Bezúplatné přenechání vozidla by mohlo být považováno za zdanitelnou službu pouze v případě, pokud by zaměstnavatel při pořízení vozidla uplatnil nárok na odpočet daně.

C ‑ 655/19 LN - prodej majetku v rámci/mimo rámec ekonomické činnosti

SDEU uvedl, že transakce, jejímž prostřednictvím získá určitá osoba v dražbě nemovitost zabavenou v exekučním řízení zahájeném za účelem vymožení svých pohledávek a následně tuto nemovitost prodá, nepředstavuje sama o sobě ekonomickou činnost. Spadá pod pouhý výkon vlastnického práva, jakož i řádnou správu soukromého majetku, takže se nejedná o ekonomickou činnost a tuto osobu nelze na základě uvedené transakce považovat za osobu povinnou k dani.

C ‑ 501/19 UCMR – ADA – poplatky hrazené za veřejné zpřístupnění hudebních děl

Autor hudebního díla, který poskytuje nevýhradní licenci k veřejnému zpřístupnění svého díla za poplatek mu hrazený organizátorem koncertů přes organizaci kolektivní správy autorských práv, poskytuje službu za úplatu a je tedy osobou povinnou k dani. Existuje zde právní vztah, na jehož základě autor umožňuje užívání díla uživateli, který na oplátku platí poplatek za užívání požadovaného díla dané organizaci. Existuje zde tedy přímá souvislost mezi poskytnutou službou a příslušnými poplatky. SDEU uvedl, že organizace kolektivní správy, která vybírá poplatky vlastním jménem, avšak na účet autorů, vystupuje v dané struktuře jako komisionář.