IFRS:

IFR Bulletin 2018/5

07.10.2018

BDO Global, sekce Audit & Assurance, přináší svým partnerům a klientům v pravidelných bulletinech novinky ze světa mezinárodního finančního výkaznictví. Obsahem těchto bulletinů jsou především nové interpretace IFRIC, návrhy nových standardů a novelizace existujících standardů aktuálně projednávané Radou pro mezinárodní účetní standardy. Dalším zajímavým tématem jsou interpretace analytických zpráv a stanovisek Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) pro oblast účetního výkaznictví.

Páté číslo IFR bulletinu (č. 2018/05) shrnuje závěry Výboru pro interpretace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) nad náměty, které se rozhodl nezařadit do své agendy. Tento IFR Bulletin zahrnuje výstupy z jednání Výboru IFRIC konaných v září 2018. Přestože tyto závěry Výboru IFRIC nepředstavují závazné postupy pro účetní výkaznictví dle IFRS, jsou odbornou veřejností přijímány jako důležitý zdroj informací pro výklad dotčených standardů.

Většina závěrů Výboru IFRIC ze září 2018 vysvětluje některé aspekty standardů IAS 23 Výpůjční náklady, IAS 21 Dopady změn měnových kurzů a IFRS 9 Finanční nástroje. K dalším oblastem, ke kterým se Výbor IFRIC vyjádřil, patří: Posouzení burzovních příslibů plnit předmět smlouvy, Investice do dceřiné společnosti v pořizovací ceně a její částečné vyřazení nebo akvizice po krocích a Vklady týkající se jiných než daní z příjmu.

Pokud by pro Vás takto zpracované informace nebyly zcela dostačující, neváhejte se obrátit na nejbližší pobočku BDO Audit.

Aktuální vydání bulletinů společně s archivem starších vydání až do roku 2013 jsou volně k dispozici na stránkách BDO Global:

https://www.bdo.global/en-gb/services/audit-assurance/ifrs/ifr-bulletins