Článek:

Rutinní entity a jistiny - Úprava zisků

09.10.2020

Lenka Lopatová, Partner, Head of Transfer Pricing |

Globální pandemie koronaviru ovlivňuje všechny aspekty podnikání a může mít významný dopad na stanovení či přehodnocení transferových cen ve vaší skupině. V tomto článku se zaměřujeme na jeden ze zásadních problémů, a sice úpravy zisků mezi rutinními entitami a mateřskou společností.

Představíme a shrneme vhodná okamžitá krátkodobá opatření za účelem minimalizace celkových daňových doplatků a zvýšení čistého peněžního toku ve Vaší skupině. Probereme, jak změna cílových zisků nebo úprava příslušných nákladových základů rutinních entit může zvýšit firemní peněžní toky a pomoct tak společnostem přežít aktuální krizi.

Model převodních cen před COVID-19

Vaše společnost, stejně jako mnoho dalších, pravděpodobně přijala model převodních cen, ve kterém existuje podnikající subjekt podstupující riziko, který je mateřskou společností a používá rutinní entity v jiných daňových jurisdikcích k provádění poměrně omezených činností, přičemž tyto nesou poměrně nízká rizika. Patří mezi ně například: distributoři s omezenými riziky („LRD“); smluvní poskytovatelé služeb vědy a vývoje; smluvní výrobci; nebo poskytovatelé obchodních a marketingových služeb. Za omezené funkce a omezená rizika, která rutinní entita nese, získává každý rok běžnou úroveň zisku. Je důležité si uvědomit, že tyto rutinní subjekty nejsou „bezrizikové“, ale jsou spíše „nízkorizikové“. Na druhé straně je to mateřská firma, která nese většinu ekonomických rizik, kterým mezinárodní skupina čelí. Za svoji roli v rámci v skupiny ale získává veškeré skupinové zisky nad rámec běžných zisků poskytovaných rutinním entitám. Za účelem zachování charakteristiky rutinních entit, může holding také nést ztráty vyplývající z obchodních a/nebo hospodářských poklesů. Tím dokáže zajistit, aby si rutinní entity skupiny zachovaly své běžné zisky. Ve výsledku skupina platí daně z hotovosti podle daňových předpisů, v nichž rutinní entity působí a přitom v daňové jurisdikci mateřská společnost utrpí daňové ztráty. I když tento výsledek není ideální, funguje to tak, aby byla zachována charakteristika rutinních entit a mateřských firem podle pokynů OECD k převodním cenám a daňových právních předpisů zemí, které se pokyny OECD k převodním cenám řídí.

Dopad COVID-19 na model převodních cen

Výše zmíněné obchodní a/nebo ekonomické poklesy jsou součástí normálních cyklů vývoje firmy. Ty obvykle následují po poněkud přirozeném poklesu a negativním vývoji firem a ekonomik. COVID-19 ale není běžná hospodářská nebo ekonomická událost; jedná se spíše o velmi neobvyklou, rušivou celosvětovou zdravotní situaci, která ze své podstaty vytváří celosvětovou hospodářskou krizi. Ta pravděpodobně zastíní i finanční krizi z roku 2008 a všechny další historické recese a hospodářské krize, s výjimkou Velké hospodářské krize 30. let.

V článku na základě výše uvedeného příkladu předpokládáme, že distributoři s omezenými riziky stále distribuují produkty skupiny, poskytovatelé služeb je nadále poskytují a holding má z těchto služeb pořád zisk. Pokud tomu tak není, možná byste se měli poradit se svými poradci v oblasti převodních cen a právním poradcem, abyste zjistili, zda podle stávajících mezipodnikových právních dohod mohou být platby prováděné mateřskou firmou pro distributory s omezenými riziky, neboli LDR a poskytovatele rutinních služeb na následující období pozastaveny.

Snížení návratnosti cíle pro rutinní entity

S ohledem na to, jaké jsou možnosti uchování a řízení hotovosti vaší skupiny při zachování charakteristiky rutinních entit skupiny a matky, vám doporučujeme zvážit následující body:

  • Zjistit, zda podle příslušných pokynů k převodním cenám týkajících se entit s omezeným rizikem v konkrétní zemi může být provozní marže pro LRD snížena v aktuálním rozmezí, pod ním nebo dokonce snížená na nulu; a/nebo
  • Zjistit, zda podle příslušných pokynů k převodním cenám týkajících se entit s omezeným rizikem v konkrétní zemi může být přirážka pro poskytovatele služeb snížena v aktuálním rozmezí, pod ním nebo dokonce snížena až na nulu.

Na konci fiskálního období 2020 vyhodnoťte a posuďte celkovou ziskovost/ztrátovost skupiny. Účelem je zjistit, zda je možné provést úpravy na konci roku, za účelem minimalizace situací, kdy rutinní entita platí daň v jedné zemi, zatímco mateřské společnosti vznikají ztráty. Výsledky srovnatelných třetích stran, které jste použili ke stanovení provozních skupinových cílů rozpětí marží a přirážek, nebudou na konci roku k dispozici, takže vaše rozhodnutí budou muset být učiněna na základě nejlepších dostupných informací v době úprav na konci roku. To může zahrnovat vyhodnocení srovnatelných čtvrtletních finančních údajů za druhý a třetí čtvrtletí 2020, neoficiální a odvětvové informace o sdílení ztrát nebo dostupné státní informace. Doufáme, že princip nezávislého vztahu pro rok 2020 odvozený ze všech těchto informací bude odrážet ekonomický dopad COVID-19 na průmyslová odvětví a podniky a tak pozitivně ovlivní vaše konečné finanční výsledky za fiskální rok 2020. Tím, že v reakci na dopad pandemie COVID-19 na vaši skupinu provedete tyto kroky, ochráníte tak co nejvíce hotovost skupiny a současně zachováváte charakteristiky entit ve skupině z pohledu převodních cen.

Analýza základů nákladů použitých k určení poplatků za služby

Další strategií, specifickou pro poskytovatele rutinních služeb vaší skupiny je, zda je třeba provést změny za účelem úpravy nákladového základu použité při stanovení celkového poplatku za mezipodnikovou službu, tj. celkových nákladů na poskytování služeb plus přirážky za obvyklých tržních podmínek, vylučující:

  • Náklady na zaměstnance se značnou dobou nečinnosti, které lze spojit s poklesem skupinových obchodních aktivit v důsledku pandemie COVID-19; nebo
  • Náklady spojené s nevyužitou výrobní kapacitou, které vznikly jako přímý důsledek útlumu podnikání skupiny.

Pokud tato strategie odpovídá situaci vaší skupiny, je důležité pokusit se určit, jak se smluvními vztahy postupují poskytovatelé služeb třetích stran, aby se vypořádali se stejnými problémy nečinnosti a nevyužité kapacity. Byli by příjemci ochotni zaplatit za dobu nečinnosti poskytovatele nebo jeho nevyužitou kapacitu a mohou být poplatky za služby změněny na základě stávajících právních dohod mezi třetími stranami? Měly by být vyhledány důkazy třetích stran jako podpora rozhodnutí vedení nadnárodní skupiny.

Tímto snížíte celkovou částku mezipodnikových poplatků za služby, což holdingu umožní uchovat více hotovosti, než je obvyklé.

Další kroky

Zvažte alternativní úpravy modelu převodních cen vaší skupiny a to zda tyto změny mohou být provedeny na základě vašich stávajících mezipodnikových právních dohod. Může to vyžadovat i nezávislé právní poradenství. Pokud je to možné, proveďte finanční modelaci a určete přínos pro skupinu ve formě snížených daňových výdajů. Pečlivě v rámci skupiny zdokumentujte rozhodnutí vedení skupiny týkající se těchto alternativ a tuto dokumentaci uchovejte, aby byla připravena pro jakýkoli budoucí audit převodních cen kterýmkoli z daňových úřadů.

Nezapomeňte připravit aktuální dokumentaci o převodních cenách pro rok 2020, která plně dokumentuje dopad COVID-19 na vaše odvětví a podnikání a také rozhodnutí vedení týkající se převodních cen, která učiní za účelem přežití ekonomických dopadů pandemie.

Další informace k této problematice pro Vás chystáme také do příštího vydání našeho newsletteru. Zároveň Vás srdečně zveme k účasti na webináři AKTUÁLNÍ ZMĚNY V OBLASTI PŘEVODNÍCH CEN, který se ve spolupráci se zástupcem Generálního finančního ředitelství, koná 26. ledna 2021.

Dan McGeown, Transfer Pricing Leader, BDO Canada