Článek:

Dopady nouzového stavu na povinnosti člena statutárního orgánu obchodní společnosti

20.03.2020

27. dubna 2020 15:00 (bude průběžně aktualizováno)​

PDF VERZE KE STAŽENÍ ZDE  27. dubna 2020 15:00 (bude průběžně aktualizováno)​

V souvislosti s nouzovým stavem, který byl na území celé České republiky vyhlášen dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 jsme připravili stručné shrnutí dopadů krizových opatření a dalších usnesení vlády a Ministerstva zdravotnictví přijímaných v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu na členy statutárních orgánů, jež jsou odpovědni za řízení obchodních společnosti. Toto memorandum je aktuální k 27. dubnu 2020.

VYBRANÁ KRIZOVÁ A JINÁ OPATŘENÍ V OBLASTECH, JEŽ MOHOU SOUVISET S ŘÍZENÍM OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

1. Nařízení omezení pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob

Přijato:               dne 23. dubna 2020 jako ustanovení vlády č. 452

Platí do:             po dobu trvání nouzového stavu

Dopady: 

Všem osobám na území ČR je nařízeno pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob
a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry.
. Nařízení o pobývání na veřejně dostupných místech se nevztahuje na výkon povolání a výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. I na tyto činnosti se však uplatní nařízení zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry. Toto nařízení je proto nezbytné dodržovat, resp. je nezbytné vytvořit podmínky pro to, aby mohlo být dodržováno, i na pracovišti či na veškerých dalších místech kde může docházet k výkonu činnosti společnosti.

Doporučit lze fyzickou úpravu prostorů, v nichž se zdržují pracovníci či jiné osoby tak, aby bylo pokud možno co nejsnadněji umožněno zachování odstupu 2 metry mezi jednotlivými osobami.

Nadále lze doporučit i omezit schůzky, porady a pracovní jednání pouze na ty, které jsou skutečně nezbytné a jinak využívat zejména způsobů komunikace na dálku. Tam kde je fyzická přítomnost osob nevyhnutelná, lze doporučit zejména rozložení přítomnosti do vícerých časových úseků během dne (dopolední
a odpolední směna) nebo rozdělení dotčených osob na skupiny
a střídání přítomnosti členů těchto skupin na příslušném místě tak, aby se členové rozdílných skupin v téže prostoru nepotkaly. Toto opatření se doporučuje i z důvodu možnosti zajištění kontinuity činnosti obchodní společnosti pro případ, že by došlo k rozšíření nákazy mezi členy jedné skupiny, kdy by plnění povinností mohla převzít druhá skupina.

2. Doporučení vlády ČR pro zaměstnavatele

Přijato:             dne 23. března 2020 jako usnesení vlády č. 279

Platí do:           bez časového omězení

Dopady:           Vláda ČR všem zaměstnavatelům doporučuje:

1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště;

2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě; a

3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Doporučení vlády nejsou pro obchodní společnosti, jež jsou zaměstnavatelé závazná. Jejich dodržování však může být vhodné nebo nezbytné za účelem dodržování jiných opatření, která jsou závazná (např. nařízení omezení kontaktů s jinými osobami).

3. Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb

Přijato:               dne 23. dubna 2020 jako usnesení vlády č. 453

Platí do:             po dobu trvání nouzového stavu

Dopady: Na území ČR je zakázán provoz prodejen a provozoven maloobchodního prodej a poskytování maloobchodních služeb, s výjimkou prodejen (provozoven) uvedených v příloze č. 1 tohoto memoranda (výčet aktualizován k datu aktualizace tohoto memoranda).

Zákaz se vztahuje pouze na provozovny maloobchodního prodeje zboží a služeb, tedy nikoliv na prostory poskytování odborných služeb nebo velkoobchodního prodeje zboží, jejichž provoz není zákazem dotčen.

Pro provozovny, jenž výše uvedenému zákazu nepodléhají, se vztahují povinnosti zachovávat některá další opatření. Seznam těchto opatření je uveden v příloze č. 1 tohoto memoranda.

4. Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb

Přijato:               dne 23. dubna 2020 jako usnesení vlády č. 453

Platí do:             po dobu trvání nouzového stavu

Dopady: Na území ČR je zakázána přítomnost osob v provozovnách stravovacích služeb. Tímto zákazem však nejsou dotčeny provozovny, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování) prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny). Bez ohledu na předchozí větu je však zakázán provoz stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.

5. Zákaz provozování některých dalších podnikatelských činností 

Přijato:               dne 23. dubna 2020 jako usnesení vlády č. 453

Platí do:             po dobu trvání nouzového stavu

Dopady: Na území ČR je zakázán provoz některých dalších podnikatelských činností dalších, včetně činností uvedených v příloze č. 2 tohoto memoranda (výčet aktualizován k datu aktualizace tohoto memoranda).

6. Zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest

Přijato:              dne 9. dubna 2020 jako rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 15757/2020-2/MIN/KAN

Platí do:             do odvolání

Dopady: Všem osobám je zakázán pobyt a pohyb na veřejnosti bez respirátoru, roušky, ústenky, šátku, šály nebo jiného prostředky zakrytí dýchacích cest. Osoby musí užívat takové ochranné prostředky i v práci. Ochranný prostředek dýchacích cest ve smyslu tohoto rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví však není osobním ochranným pracovním prostředkem. Zaměstnavatel tedy není povinen vybavit rouškami či jinými ochrannými prostředky dýchacích cest zaměstnance. Je však povinen jim umožnit tyto ochranné prostředky na pracovišti užívat.

7. Povinnost osob, které vstoupily na území České republiky, podrobit se karanténě v trvání 14 dnů a povinnost osob, u nichž se projeví příznaky chřipkového onemocnění, oznámit tuto skutečnost praktickému lékaři

Přijato:               dne 23. dubna 2020 jako usnesení vlády č. 443

Platí do:             po dobu trvání nouzového stavu

Dopady: Zaměstnanci případně spolupracovníci, či veškeré další osoby, jež se navrátili na území České republiky ze zahraničí, jsou povinni po návratu kontaktovat praktického lékaře, který je povinen jim nařídit karanténu v délce trvání 14 dnů. Přítomnost těchto osob v sídle společnosti, na pracovišti, v sídle klienta, resp. na jakémkoli místě mimo místa karantény, není přípustná.

Z opatření je přípustná výjimka pro osoby, které předloží potvrzení vydané lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že u příslušné osoby byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARSCoV-2 s negativním výsledkem. Provedení testu je příslušná osoba povinna si zajistit na vlastní náklady.

Zaměstnanci v karanténě během prvních 14 dnů karantény přísluší náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku, avšak pouze pokud ke dni vzniku karantény zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské dávky (tj. toto se nemusí týkat zaměstnanců činných na základě DPP nebo DPČ pod hranicí rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění).

8. Nahrazení posouzení zdravotní způsobilosti čestným prohlášením zaměstnance a pozastavení nezbytnosti provádět periodické lékařské prohlídky

Přijato:              dne 23. března 2020 jako usnesení vlády č. 280

Platí od – do:    po dobu trvání nouzového stavu

Dopady: Vstupní lékařskou prohlídku zaměstnance, s nímž případně bude zahájen pracovní poměr v době nouzového stavu lze dočasně nahradit čestným prohlášením tohoto zaměstnance. Má-li být provedena periodická zdravotní prohlídka zaměstnance, tato může být dočasně odložena.

9. Zákaz přítomnosti žáků ve školách

Přijato:               dne 23. dubna 2020 jako usnesení vlády č. 455

Platí od – do:   po dobu trvání nouzového stavu

Dopady: Zaměstnavatel je povinen zaměstnance pečujícího o dítě do věku 10 let z důvodu zákazu přítomnosti žáků na pracovišti uvolnit ze zaměstnání. Takovému zaměstnanci přísluší ošetřovné ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

10. Zákaz vstupu cizinců bez pobytu v ČR na území ČR 

Přijato:               dne 23. dubna 2020 jako usnesení vlády č. 443

Platí do:             po dobu trvání nouzového stavu

Dopady: Zaměstnanci případně spolupracovníci či veškeré další osoby, jež jsou občany jiných zemí bez pobytu na území ČR, nejsou po okamžiku platnosti opatření oprávnění vstoupit na území ČR. Přítomnost těchto osob v sídle obchodní společnosti, resp. kdekoliv na území ČR, nebude možné zajistit.

Opatření nedopadá na pohyb osob v rámci území ČR (tj. např. přeprava do nebo ze sídla dodavatele, odběratele nebo obchodního partnera, nebo sídla orgánu veřejné moci v jiném městě v ČR), a to včetně cizinců, kteří se oprávněně nachází na území ČR (tito cizinci nejsou povinni území ČR opustit).

Z opatření je přípustná výjimka pro občany Evropské unie, kteří prokazatelně přichází na území České republiky za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud zároveň příslušná osoba předloží potvrzení vydané lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl u něj proveden test RT-PCR na přítomnost SARSCoV-2 s negativním výsledkem. Skutečnost, že osoba přichází na území České republiky za účelem výkonu ekonomické činnosti musí být doložena odpovídajícím dokumentem.

SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PLYNOUCÍCH Z KRIZOVÝCH A JINÝCH OPATŘENÍ V NOUZOVÉM STAVU

Porušení krizového nebo jiného opatření v nouzovém stavu obchodní společnosti, může být považováno za přestupek podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Za tyto přestupky mohou být uloženy pokuty až do výše 3 000 000 Kč.

Dne 13. března 2020 byla schválena změna nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo na seznam nakažlivých nemocí přidána nemoc COVID-19, kterou způsobuje virus SARS CoV-2. V důsledku zařazení nemoci COVID-19 na seznam nakažlivých nemocí se způsobení nebo zvýšení nebezpečí zavlečení nebo rozšíření této nemoci stane trestným činem. Trestným přitom bude, i pokud k uvedenému dojde z nedbalosti. O nedbalost se přitom jedná, jestliže dotčená osoba:

a) věděla, že může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem (tímto zájmem je ochrana zdraví osob), ale bez přiměřených důvodů spoléhala, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí (tzv. vědomá nedbalost); nebo

b) nevěděla, že může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měla a mohla (tzv nevědomá nedbalost).

ZÁVĚR

Lze očekávat, že situace v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem se bude dále vyvíjet, přičemž není vyloučeno, že v případě zmírňování dopadů epidemie nemoci covid-19 budou jednotlivá krizová či jiná opatření rušena nebo bude jejich rozsah omezován. Situaci je proto nezbytné pravidelně monitorovat. V případě potřeby a dalšího vývoje situace jsme připraveni zpracovat aktualizovaný či podrobnější přehled dopadů jednotlivých opatření.

 

JUDr. Jiří Šmatlák, advokát

Mgr. Ing. Matej Auxt

 

 

Příloha č. 1

výčet provozoven vyňatých se zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb

k 27. dubnu 2020, 

Zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb neplatí pro prodejny (provozovny):

 • potravin,
 • pohonných hmot,
 • paliv,
 • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
 • malých domácích zvířat,
 • krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • novin a časopisů,
 • tabákových výrobků,
 • služeb prádelen a čistíren,
 • opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
 • odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 • prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladní prodej jízdenek,
 • lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění, 
 • provozování pohřební služby,
 • květinářství,
 • provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
 • servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 • zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,
 • oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 • provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 • myčky automobilů,
 • domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci,
 • hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství 
 • prodej a servis jízdních kol,
 • sběr a výkup surovin a kompostárny,
 • prodeje nových a ojetých silničních vozidel,
 • řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),
 • turistických informačních center
 • činnosti, které nejsou živností.

Ve výše uvedených provozovnách musí být zajištěno dodržování následujících pravidel:

 • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,
 • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 m),
 • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
 • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně.

Příloha č. 2

výčet dalších zakázaných podnikatelských činností

k 27. dubnu 2020

Zákaz provozování činnosti platí mj. pro:

 • provoz heren a kasín,
 • provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
 • přítomnost veřejnosti v některých provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště.